Visionsfasen

Vision 2050 är en del av arbetet med den finländska havsplaneringen. Syftet med visionerna är att leda och styra aktörernas och havsplanerarnas verksamhet.

Visionen för hållbar användning och de därtill anslutna regionala målen och vägkartorna för de olika branscherna har utarbetats under hösten 2019 och början av 2020 med ett omfattande intressentarbete. Under arbetet har det ordnats en riksomfattande workshop (1.10.2019) och fyra regionala workshoppar (6.11.2019 Vasa, 7.11.2019 Uleåborg, 27.11. Helsingfors och 28.11. Nystad) och på basis av den diskussion som fördes på dem har man utformat regionala utvecklingsbilder 2030 och vägkartor för de olika branscherna 2030.

I visionsarbetet har man beaktat verksamhetsområdenas situationsbild (styrkor och svagheter), myndigheternas riktlinjer för användningen av havsområdena samt observationer under scenariearbetet (hot och möjligheter).