Havsplanering 2017-2021

Landskapsförbunden vid kusten utarbetar havsplanerna före utgången av mars 2021. Det är möjligt att delta i planeringen i enlighet med de områdesspecifika planerna för växelverkan.

Scenarioskedet i planeringen av havsområden avslutades hösten 2019. Resultaten av arbetet med scenarier för planeringen av havsområden har samlats på webbplatsen www.meriskenaariot.info. På webbplatsen finns sektorspecifika analyser och beskrivningar av olika scenarier och deras effekter samt beskrivningar av planeringsområdena.

Visionsarbetet för planering av havsområden inleddes i oktober 2019. Webbplatsen www.merialueenvisiot.info (på Finska) har öppnats för visionsarbetet. På webbplatsen presenteras visionsarbetet, dess framskridande och preliminära resultat. Det är möjligt att lämna in kommentarer gällande visionsarbetet via webbplatsen.

Genom havsplanering främjas hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön.

Finlands åtta kustlandskap utarbetar tillsammans tre havsplaner före utgången av 2021. Åland utarbetar sin egen plan.

Planerna utarbetas i ett omfattande samarbete med intressentgrupperna. Du kan anmäla dig till samarbetsnätverket för havsplanering här.

I havsplaneringen anpassas olika branschers behov till varandra. Användningsområden som ska granskas är i synnerhet sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Uppmärksamhet fästs också på landsförsvarets behov, havsområdets särdrag och växelverkan mellan land och hav. Dessutom kan även andra teman behandlas t.ex. kulturarv, gruvindustrin, blå bioteknologi och maritim industri.

Arbetet med havsplanering styrs av en samordningsgrupp som består av företrädare för kustlandskapsförbunden och miljöministeriet. Samarbetet koordineras av Egentliga Finlands förbund.

Föreskrifterna för havsplaneringen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Bild: Finlands åtta kustlandskap utarbetar tillsammans tre havsplaner. Desutom utarbetar Åland en egen plan.