Finlands havsplan 2030 har godkänts

Fullmäktige i de olika kustlandskapsförbunden godkände under perioden november–december 2020 planen för sina respektive verksamhetsområden. Du kan ta del av Finlands havsplan 2030 på www.merialuesuunnitelma.fi.

i. Respons på utkastet till havsplanen och hur den har beaktats

Förslaget till Finlands havsplan har beretts utgående från yttranden och allmän feedback som inkommit angående utkastet till havsplanen.

Du kan vid intresse ta del av sammandrag av bemötanden.

ii. Samråd om utkastet till havsplanen på våren 2020

Utkastet till Finlands havsplan 2030 var färdig och hörandet pågick under perioden 18.5–17.6.2020. Planen fanns endast i digital form och var tillgänglig på webbplatsen www.merialuesuunnitelma.fi.

Kustlandskapsförbunden har tillsammans berett tre utkast till havsplaner för följande planeringsområden:

  • Finska viken
  • Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet
  • Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Utkastet till planen bestod av själva plankartan, som stöds av allmänt tillgängliga planeringsmaterial enligt följande:

Kustlandskapsförbundens landskapsstyrelser har var och en beslutat att i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 67 c § begära utlåtanden om utkastet från myndigheter och sammanslutningar, vars bransch eller uppgifter berörs av planen på ett väsentligt sätt samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter.

Synpunkterna gällande alla planeringsområden ska lämnas in under framläggningsperioden med responsblanketten som finns på webbplatsen. Myndigheter och sammanslutningar, som fick en begäran om utlåtande, lämnade sitt utlåtande med blanketten som kan nås via länken i begäran om utlåtande.

iii. Samråd om den första fasen på våren 2019

Samråd om den första fasen av havsplaneringen ordnades 10.4.–10.5.2019. Samrådet av havsplanen är inte ett lagstadgat utlåtandeförfarande, utan insamling av visioner till bakgrund för planeringsarbetet.

Samrådmaterialet var utredningar av nuläget i förberedningsfasen samt utkastet av det riksomfattande framtidsscenariet för havsområden.

Sammanfattningar av samrådmaterialen
Situationsbild
Framtidsscenarier