Respons på utkastet till havsplan och hur den har beaktats

Förslaget till Finlands havsplan har beretts utgående från yttranden och allmän feedback som inkommit angående utkastet till havsplan. Du kan ta del av Finlands första förslaget till havsplan på www.merialuesuunnitelma.fi.

Fullmäktige i de olika kustlandskapsförbunden godkänner under perioden november–december 2020 planen för sina respektive verksamhetsområden.

Du kan vid intresse ta del av sammandrag av bemötanden.

 

Samråd om den andra fasen, vår 2020

Utkastet till Finlands havsplan 2030 är färdigt och hörandet pågår 18.5-17.6.2020

Utkastet till havsplanen som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon är färdig. Kustlandskapsförbunden har tillsammans berett tre utkast till havsplaner för följande planeringsområden: 1. Finska viken, 2. Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet, samt 3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken.

Utkastet till havsplanen kan höras under perioden 18.5–17.6.2020. Planen finns endast i digital form och är tillgänglig på webbplatsen www.merialuesuunnitelma.fi.

Utkastet till planen består av själva plankartan, som stöds av allmänt tillgängliga planeringsmaterial enligt följande:

  • Framtidsscenarier för Finlands havsområden. Scenarierna beskriver olika möjliga processer, med hjälp av vilka man har kunnat granska möjligheter och hot vid användningen av havsområdet.
  • Havsområdets vision för år 2050 samt områdesspecifika utvecklingsbilder och maritima branschers vägkartor för år 2030. Dessa har utarbetats med samarbete mellan intressentgrupper och de har verkat som en enhet som styr planeringen.
  • Situationsbilderna och planeringslösningarna för varje planeringsområde som ligger bakom utkasten till havsplanerna.
  • Utvärdering av havsplanernas indirekta konsekvenser, där man har beskrivit de maritima branschernas miljö-, ekonomiska och samhälleliga konsekvenser samt planernas helhetskonsekvenser.

Kustlandskapsförbundens landskapsstyrelser har var och en beslutat att i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 67 c § begära utlåtanden om utkastet från myndigheter och sammanslutningar, vars bransch eller uppgifter berörs av planen på ett väsentligt sätt samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter.

Synpunkterna gällande alla planeringsområden ska lämnas in under framläggningsperioden med responsblanketten som finns under rubriken Planutkast på webbplatsen Utkastet till Finlands havsplan 2030 och kan också nås via kartan Utkastet till Finlands havsplan 2030.

Obs! Myndigheter och sammanslutningar, som har fått en begäran om utlåtande, lämnar sitt utlåtande med blanketten som kan nås via länken i begäran om utlåtande.

Samråd om den första fasen, vår 2019

Situationsbild över havsplaneringen och samråd om den första fasen

Samråd om den första fasen av havsplaneringen ordnades 10.4.–10.5.2019. På basis av samrådet och de regionala framtidsworkshoparna startar förberedningen av de egentliga planutkasten.

Samrådmaterialet var utredningar av nuläget i förberedningsfasen samt utkastet av det riksomfattande framtidsscenariet för havsområden. En central del av situationsbilden för planeringen av havsskyddet bildar den upprättade rapporten Havsmiljöns tillstånd 2018.

Samrådet av havsplanen är inte ett lagstadgat utlåtandeförfarande, utan insamling av visioner till bakgrund för planeringsarbetet.

Sammanfattningar av samrådmaterialen:

Situationsbild:

Framtidsscenarier:

Upprättandet av framtidsscenarier fortsätter i maj-juni med skissering av de regionala framtidsbilderna tillsammans med intressentgrupper. I scenarierna granskar man förändringar i havsområdets verksamhetsmiljö samt intressenternas behov och åsikter om den framtida utvecklingen av vart havsområde. Granskningen utförs speciellt med tanke på energi, trafik, miljö, fiske och vattenodling, kulturarv, turism och rekreation, försvar, sjöfartsindustri, bioteknik och gruvindustri.

Tidtabeller och platser för regionala framtidsworkshops hittar du här.