Måler för havsplanering

i. Hållbara blå tillväxt

Blå tillväxt är en viktig del av EU:s integrerade havspolitik och Europa 2020- strategin genom vilken man eftersträvar en smart, hållbar och deltagande tillväxt.

Den långsiktiga strategin för blå tillväxt (2012) främjar för sin del förverkligande av Europa 2020-strategin.

Med en integrerad havspolitik stöds den blåa tillväxten genom att systematiken och samordningen mellan olika havssektorer utvecklas.

Med stöd av havssektorspecifika strategier ökar samarbetet mellan länderna och det skräddarsys lämpliga utvecklingsåtgärder för området. Av den här är det EU:s Östersjöstrategi som gäller för Finland.

Den nationella utvecklingsplanen för Finlands blåa bioekonomi 2025 förverkligar för sin del Den blåa tillväxtens strategi.
Genom havsplanering samordnas havets goda ekologiska status och förverkligandet av tillväxtmålen – den blå tillväxten främjas.

Blå tillväxt som infograf

De tre insatsområdena i EU:s strategi för blå tillväxt:
 1. Specifika integrerade åtgärder
  • Havskunskap: för att förbättra tillgången till information om haven.
  • Havsplanering: för att sörja för en effektiv och hållbar förvaltning av havsverksamheterna
  • Integrerad sjöövervakning: för att ge myndigheterna en bättre bild av vad som händer till sjöss.
 2. Havsområdesstrategier
 3. Riktade åtgärder
  • Vattenodling
  • Kustturism
  • Blå bioteknologi (havsbioteknologi)
  • Havsenergi
  • Gruvdrift till havs
  • Övriga strategiska områden inom den blå ekonomin:
   • Iståndsättning och byggnad av fartyg
   • Havstrafik
   • Fiske
   • Olje- och gasproduktion på öppna havet

ii. Havetområdets goda status

Målet för EU:s Havsstrategidirektiv (2008) är att fram till 2020 nå en god ekologisk status i haven. Genom havsplanering förverkligas för sin del Finlands plan för havsvård som lägger fram en plan för skydd, bevaring och förbättring av havsmiljön och havsekosystemen så att havens status fram till 2020 är god.

Det viktigaste målet för havsplaneringen är att öka hållbarheten vid utnyttjandet av havet. I praktiken innebär det här tryggande av mångfalden i den maritima naturen och ekosystemens hållbarhet. Ett rent hav och välmående ekosystem producerar näring och erbjuder via andra ekosystemtjänster en grund för blå näringsgrenar och rekreation.

Genom havsplanering samordnas havets goda ekologiska status och förverkligandet av tillväxtmålen – den blå tillväxten främjas.

Havsförvaltningsplaneringen består av tre delar:

 1. Bedömning av havets nuvarande tillstånd och goda status och uppställande av miljömål och indikatorer
 2. Övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen
 3. Åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen 2016–2021

Mer information om havsförvaltningen finns i Miljöförvaltningens och miljöministeriets webbtjänster: