Merialuesuunnittelun tavoitteet

i. Kestävä sininen kasvu

Sininen kasvu on keskeinen osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa ja Eurooppa 2020 Strategiaa, jolla tähdätään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun.

Sinisen kasvun pitkän aikavälin strategia (2012) edistää osaltaan Eurooppa 2020 Strategian toteutusta.

Yhdennetyllä meripolitiikalla tuetaan sinistä kasvua kehittämällä johdonmukaisuutta ja koordinaatiota eri meritoimialojen välillä.
Merialuekohtaisten strategioiden avulla lisätään maiden välistä yhteistyötä ja räätälöidään alueelle sopivia kehittämistoimia. Suomea näistä koskee EU:n Itämeristrategia.

Suomen sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025 toteuttaa osaltaan Sinisen kasvun strategiaa.

Merialuesuunnittelulla sovitetaan yhteen meren hyvän ekologisen tilan ja sinisen kasvun tavoitteiden toteuttamista – edistetään kestävää sinistä kasvua.

Sininen kasvu infograafina

EU:n sinisen kasvun strategian kolme painopistettä:
 1. Yhdennetyn meripolitiikan toimenpiteet
  • Meriosaaminen: parannetaan meriä koskevan tiedon saatavuutta.
  • Merten aluesuunnittelu: varmistetaan mahdollisimman tehokas ja kestävä merellä tapahtuvan toiminnan suunnittelu.
  • Yhdennetty merivalvonta: tarjotaan merivalvontaviranomaisille parempi kuva siitä, mitä merellä tapahtuu.
 2. Merialuestrategiat 
 3. Kohdennetut toimenpiteet
  • Vesiviljely
  • Rannikkomatkailu
  • Sininen bioteknologia (meribioteknologia)
  • Merienergia
  • Merenpohjan kaivostoiminta
  • Muut strategiset sinisen talouden alat:
   • Laivanrakennus ja -kunnostus
   • Meriliikenne
   • Kalastus
   • Öljyn ja kaasun tuotanto avomerellä

ii. Meriympäristön hyvä tila

EU:n Meristrategiadirektiivin (2008) tavoitteena on saavuttaa meriympäristön hyvä ekologinen tila vuoteen 2020 mennessä. Merialuesuunnittelulla toteutetaan osaltaan Suomen merenhoidon suunnitelmaa, joka esittää suunnitelman meriympäristön ja meriekosysteemien suojelemiseksi, säilyttämiseksi ja parantamiseksi siten, että meriympäristön tila on hyvä vuoteen 2020 mennessä.

Merialuesuunnittelun keskeinen tavoite on lisätä meren käytön kestävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa meriluonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ekosysteemien kestokyvystä huolehtimista. Puhdas meri ja hyvinvoivat ekosysteemit tuottavat ravintoa ja tarjoavat muiden ekosysteemipalveluiden kautta perustan sinisille elinkeinoille ja virkistäytymiselle.

Merialuesuunnittelulla sovitetaan yhteen meriympäristön hyvän tilan ja sinisen kasvun tavoitteita.

Merenhoidon suunnitteluun kuuluu kolme osaa:

 1. Arvio meren nykytilasta ja hyvän tilan määritelmä sekä ympäristötavoitteet ja indikaattorit
 2. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma
 3. Merenhoidon toimenpideohjelma 2016–2021


Lisää tietoa merenhoitotyöstä löytyy ympäristöhallinnon ja -ministeriön verkkopalveluista: