Suunnittelun vaiheet ja aikataulu

Nyt ensimmäistä kertaa toteutettava merialuesuunnitteluprosessi on laadittu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Prosessi on jaettu karkeasti viiteen vaiheeseen, jotka etenevät aikataulullisesti alla olevan kuvan esittämällä tavalla. Merialuesuunnittelun kuulemisia järjestetään kaksi. Ensimmäinen keväällä 2019 ja toinen keväällä 2020. Merialuesuunnitelmien tulee olla valmiit 31.3.2021.

Suunnitteluprosessi jakautuu tarkemmin seuraaviin vaiheisin:

 1. Aloitus ja määrittely
  • Vuorovaikutussuunnitelman laadinta, päätös suunnittelun käynnistämisestä ja organisoinnista, suunnittelutietojen kokoaminen.
 2. Tilannekuvan muodostaminen
  • Meren ekologinen tilannekuva.
  • Sinisen kasvun tilannekuva.
 3. Skenaariotarkastelu
  • Sinisen kasvun tulevaisuus-skenaariot ja niiden vaikutus meren ekologiseen tilaan.
  • Tilannekuvasta ja skenaarioista kuuleminen.
 4. Tavoitekuvan ja toimenpiteiden määrittely
  • Suunnittelualuekohtaisten tavoitekuvien ja toimenpidepolkujen määrittely sekä vaikutusten arviointi.
  • Suunnitelmaehdotuksista kuuleminen.
 5. Merialuesuunnitelmien viimeistely ja raportointi
  • Suunnitelmien viimeistely.
  • Suunnitelman hyväksyminen
 6. Toimeenpano ja seuranta
  • Jatkuva toimeenpano osana maakuntien aluekehitys- ja kaavoitustyötä sekä osana eri toimialojen työtä.

Kaikkiin suunnitteluvaiheisiin kuuluu vuorovaikutusta merialuesuunnittelun yhteistyöverkoston ja osallisten kanssa vuorovaikutussuunnitelmissa esitetyillä tavoilla.