Suunnittelun vaiheet ja aikataulu

Nyt ensimmäistä kertaa toteutettava merialuesuunnitteluprosessi on laadittu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Prosessi on jaettu karkeasti viiteen vaiheeseen, jotka etenevät aikataulullisesti alla olevan kuvan esittämällä tavalla. Merialuesuunnittelun kuulemisia järjestetään kaksi. Ensimmäinen keväällä 2019 ja toinen keväällä 2020. Merialuesuunnitelmat valmistuvat 31.3.2021 mennessä.

Suunnitteluprosessi jakautuu seuraaviin vaiheisin:

 1. Aloitus ja määrittely
  • Vuorovaikutussuunnitelman laadinta, päätös suunnittelun käynnistämisestä ja organisoinnista, sekä suunnittelutietojen kokoaminen.
 2. Tilannekuvan muodostaminen
  • Meriympäristön ekologinen tilannekuva
  • Sinisen kasvun tilannekuva
  • Merialueiden ominaispiirteet
 3. Skenaariotarkastelu
  • Sinisen kasvun tulevaisuusskenaariot ja niiden vaikutus meriympäristöön.
  • Tilannekuvasta ja skenaarioista kuuleminen keväällä 2019.
 4. Tavoitekuvan ja toimenpiteiden määrittely
  • Merialueen vision 2050, sekä suunnittelualuekohtaisten tavoitekuvien ja tiekarttojen määrittely vuodelle 2030
  • Vaikutusten arviointi
  • Suunnitelmaluonnoksista kuuleminen 18.5.-17.6.2020.
 5. Merialuesuunnitelmien viimeistely ja raportointi
  • Suunnitelmien viimeistely
  • Suunnitelmaehdotusten hyväksyminen
 6. Toimeenpano ja seuranta
  • Jatkuva toimeenpano osana maakuntien aluekehitys- ja kaavoitustyötä sekä osana eri toimialojen työtä.
  • Monitorointi ja evaluointi

Kaikkiin suunnitteluvaiheisiin kuuluu monisuuntainen vuorovaikutus merialuesuunnittelun yhteistyöverkoston ja muiden osallisten kanssa vuorovaikutussuunnitelmassa esitetyillä tavoilla.