Merialuesuunnitelmaluonnoksesta saatu palaute ja sen huomioiminen

Suomen merialuesuunnitelmaehdotus on valmisteltu merialuesuunnitelmaluonnoksesta vastaanotettujen lausuntojen ja yleisen palautteen pohjalta. Voit tutustua Suomen ensimmäiseen merialuesuunnitelmaehdotukseen sivulla www.merialuesuunnitelma.fi.

Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman oman toimialueensa osalta marras-joulukuun 2020 aikana.

Voit halutessasi tutustua vastineyhteenvetoon.

Luonnosvaiheen kuuleminen, kevät 2020

Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnos on valmistunut ja kuuleminen on käynnissä aikavälillä 18.5.-17.6.2020

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Rannikon maakuntien liitot ovat valmistelleet yhteistyössä kolme merialuesuunnitelmaluonnosta seuraaville suunnittelualueille:

1. Suomenlahti

2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa

3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri.

Merialuesuunnitelmaluonnos on kuultavana aikavälillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi.

Suunnitelmaluonnos koostuu varsinaisesta suunnitelmakartasta, jota tukevat avoimesti nähtävillä olevat suunnitteluaineistot seuraavasti:

  • Suomen merialueiden tulevaisuusskenaariot. Skenaariot kuvaavat mahdollisia erilaisia kehityskulkuja, joiden avulla on voitu tarkastella merialueen käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.
  • Merialueen visio vuodelle 2050 sekä aluekohtaiset kehityskuvat ja merellisten toimialojen tiekartat vuodelle 2030. Nämä on laadittu sidosryhmäyhteistyössä, ja ne ovat toimineet suunnittelua ohjaavana kokonaisuutena.
  • Merialuesuunnitelmaluonnosten taustalla olevat tilannekuvat ja suunnitteluratkaisut jokaisen suunnittelualueen osalta.
  • Merialuesuunnitelmien välillisten vaikutusten arviointi, jossa on kuvattu merellisten toimialojen ympäristövaikutuksia, seä talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja suunnitelmien kokonaisvaikutuksia.

Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan päättäneet maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti pyytää luonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Mielipiteet tulee antaa kaikkien suunnitelma-alueiden osalta nähtävilläoloaikana Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnoksen Suunnitelmaluonnos -osiosta ja Suomen merialuesuunnitelma 2030 luonnos -kartasta löytyvällä palautelomakkeella.

Huom! Viranomaiset ja yhteisöt, jotka ovat saaneet lausuntopyynnön, antavat lausuntonsa lomakkeella, johon pääsee lausuntopyynnössä olevasta linkistä.

Ensimmäisen vaiheen kuuleminen, kevät 2019:

Merialuesuunnittelun tilannekatsaus ja ensimmäisen vaiheen kuuleminen

Merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen kuuleminen järjestettiin 10.4.–10.5.2019 välisenä aikana. Kuulemisen ja alueellisten tulevaisuustyöpajojen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu.

Kuulemisaineistona olivat valmisteluvaiheen tilannekuvan muodostavat selvitykset sekä valtakunnallisen merialueita koskeva tulevaisuusskenaarion luonnos. Keskeisen osan tilannekuvaa muodostaa osana merenhoidon suunnittelua laadittu Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti.

Merialuesuunnittelun kuuleminen ei ole lakisääteinen lausuntomenettely, vaan näkemysten keräämistä suunnittelutyön taustaksi.

Kuulemisaineistojen tiivistelmät:

Tilannekuva:

Tulevaisuusskenaario:

Tulevaisuusskenaarioiden laatiminen jatkuu touko-kesäkuussa suunnittelualuekohtaisten tulevaisuuskuvien luonnostelulla yhdessä sidosryhmien kanssa. Skenaarioissa tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä kunkin merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Tarkastelu tehdään erityisesti energiaa, liikennettä, ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, kulttuuriperintöä, matkailua ja virkistyskäyttöä, puolustusta, meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien.

Alueellisten tulevaisuustyöpajojen aikataulut ja paikat löydät täältä.