Framtidsscenarier

I scenariearbetet för havsplaneringen utarbetades tre olika framtidsbilder. Syftet är att granska helheten som scenarierna bildar och att utveckla tänkandet gällande eventuella framtida utvecklingsstigar. Händelseutvecklingar som blir verklighet i framtiden är ofta en kombination av olika scenarier eller något mitt emellan.

De tre scenarierna är

  • Dans med storföretag, som betonar att storföretagen spelar en allt större roll
  • Östersjön som en oas för rekreation och upplevelser, med fokus på miljöfrågor
  • Östersjön som en kornbod och en strategisk spelplan, som betonar handelspolitiska spänningar och andra spänningar mellan länder till följd av dessa.

I scenarierna granskar man förändringar i verksamhetsmiljön samt intressenternas behov och åsikter om den framtida utvecklingen av varje havsområde. Granskningen har utförts speciellt med tanke på energi, trafik, miljö, fiske och vattenodling, kulturarv, turism och rekreation, försvaret, sjöfartsindustri, bioteknik och gruvindustri.

För scenarierna har separata sidor utarbetats, där resultaten av arbetet med scenarierna har sammanställts. På webbplatsen finns sektorspecifika analyser och beskrivningar av olika scenarier och deras effekter samt beskrivningar av planeringsområdena.

Du kan bekanta dig med scenarierna här:  Scenarier

Scenarier: Scenarier_för_havsområden_2050

Framtidsscenarierna för havsområdesplanerna blev klara hösten 2019. Arbetet genomfördes januari–september 2019 på uppdrag av miljöministeriet och i samarbete med åtta kustlandskap.