MEDDELANDE 18.12.2020 (MBL 67 d § information om en godkänd havsplan)

Finlands havsplan 2030 har godkänts

Finlands havsplan 2030, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Fullmäktige i de olika kustlandskapsförbunden godkände under perioden november–december 2020 planen för sina respektive verksamhetsområden. Planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden i tre delar:

 • Finska viken; Kymmenedalens förbund och Nylands förbund
 • Skärgårdshavet och södra Bottenhavet; Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund
 • Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken; Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund och Lapplands förbund

För Finlands havsområde har det för första gången utarbetats en havsplan i en omfattande samarbetsprocess mellan olika aktörer. Planen är en kartbaserad framställning av både territorialvattnet och den ekonomiska zonen, där man i stora drag identifierar till exempel betydande och potentiella marina natur- och kulturvärden samt områden för energiproduktion, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism. Målet är att samordna olika branschers behov och på så sätt skapa bättre förutsättningar för marina näringar och förbättra havsmiljöns tillstånd.

Finlands Havsplan 2030 finns digitalt tillgänglig för alla på www.merialuesuunnitelma.fi

Den strategiska havsplanen ger information som underlag för mer detaljerade regionala planer, såsom landskapsplaner, regionutveckling och tillståndsförfaranden. Informationen kan också nyttjas inom olika branscher. Havsplanen hör inte till systemet för planering av områdesanvändningen och den har inga rättsverkningar. Planen uppdateras med minst tio års mellanrum.

Havsplaner utarbetas i varje EU-land med havsområden. Östersjöländerna har som mål att genom planerna även kunna samordna projekt och åtgärder som överskrider staternas havsgränser, trygga ekologiska förbindelser och förbättra havsmiljöns tillstånd.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken
Området karakteriseras av landhöjningskusten, stora älvar med bebodda deltaområden, delvis grunda havsområden och istäckta vinterförhållanden. Bottenvikens nationalpark samt Kvarkens skärgård som hör till Unescos världsarv lockar till att även i framtiden utveckla turismen och rekreationen.

Den sektorsövergripande industri som är beroende av sjöfarten har även i fortsättningen en central roll. Kvarkens skärgård och största delen av kustområdena är viktiga fiskeområden. Bottenviken är hem för Östersjöns vandringsfiskar, och vattenbruksområden utvecklas med beaktande av den marina naturen.

Vasa-Umeå förbindelsen skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten i Kvarkenområdet. I Norra Bottenhavet och Bottenviken finns potentiella områden för havsbaserad vindkraft.

Skärgårdshavet och södra Bottenhavet
Bottenhavets läge i övergångszonen mellan det södra och norra artbeståndet, Skärgårdshavets biosfärområde samt älvarna och deltaområdena vid kusten bildar tillsammans en en unik helhet vars bevarande stöds av Bottenhavets och Skärgårdshavets nationalparker. Det mångsidiga kulturarvet och naturvärdena är attraktionsfaktorer för området.

I området finns en internationellt konkurrenskraftig koncentration av hamnar och högteknologisk marinindustri. I framtiden satsas i all industriell verksamhet på lösningar som förbättrar havsmiljöns tillstånd. Målet är att utveckla produktionen av förnybar energi och i synnerhet att öka den havsbaserade vindkraften. Fisket i den södra delen av Bottenhavet och vattenbruket i Skärgårdshavet, som baserar sig på ny teknik, är livskraftiga näringar.

Finska viken
I Finska viken samordnas marina verksamheter med beaktande av en god miljöstatus. Havsområdet är livligt trafikerat och där finns betydande internationella hamnar som ger upphov till tillväxt.

Kuststäderna är turisternas portar till skärgården, vars unika miljö även lockar nya invånare och aktörer. Hållbara rekreations- och turisttjänster utvecklas på de lokala invånarnas, naturens och kulturvärdenas villkor. Forskningssamarbetet kring havsområdena skapar blå tillväxt, det vill säga innovationer, produktutveckling och nya jobb.

 Ytterligare information

Finlands Havsplan 2030 https://www.merialuesuunnitelma.fi

Utarbetandet av havsplanen https://www.merialuesuunnittelu.fi

Heikki Saarento, ordförande för samordningsgruppen för havsplanering, planeringschef vid Egentliga Finlands förbund, heikki.saarento@varsinais-suomi.fi, tfn. 040 720 3056

Mari Pohja-Mykrä, koordinator för havsplaneringssamarbetet, mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi, tfn. 044 711 4320

Tiina Tihlman, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tiina.tihlman@ym.fi, tfn. 0295 250 296

De regionala kontaktpersonernas kontaktuppgifter finns i pressmeddelandena nedan.

 • Egentliga Finlands förbund Länk
 • Kymmenedalens förbund Länk
 • Lapplands förbund Länk
 • Mellersta Österbottens förbund Länk
 • Norra Österbottens förbund Länk
 • Nylands förbund Länk
 • Satakuntaförbundet Länk
 • Österbottens förbund Länk

Du kan vid intresse ta del av sammandrag av bemötanden.