Med nya åtgärder för havsplanering mot en grön omställning till havs

Målen i den europeiska gröna given var återigen på tapeten när de internationella partnerna i MSP-GREEN-projektet träffades i Kemi den 12-13 mars 2024. Under det senaste året har partnerna identifierat luckor i ländernas planer för att ta itu med målen och har utvecklat nya åtgärder för att ta itu med dem. Under de två arbetsdagarna fick gästerna, som välkomnades av den finska havsplanerings koordinationsgruppen, också möjlighet att lära sig mer om de specifika egenskaperna hos Finlands norra havsområden och de vinterförhållanden som sätter ramarna för havsplanering och olika sektorer.

Den andra MSP-GREEN-workshopen i Finland, som hölls i Havslappland, fokuserade på analys och vidareutveckling av nya havsplaneringsåtgärder som tagits fram i projektet. Projektet har nått ett skede där ländernas havsplaner har analyserats och viktiga luckor har identifierats när det gäller att ta hänsyn till målen i den europeiska gröna given. Nya åtgärder håller nu på att tas fram som ett konkret steg mot att integrera målen för den gröna given i den havsplan som görs.

I Kemi fördes de nya åtgärderna till de gemensamma borden för att förfinas.

”Varje projektpartner har identifierat möjligheter att förbättra kapaciteten i sitt eget lands havsplaneringsprocess för att ta hänsyn till den gröna givens nya åtgärder som nu utvecklas”, säger Vesa Arki, projektplanerare för projektet. ”Åtgärderna är ett sätt att vägleda havsplaneringen så att den mer medvetet svarar mot de valda målen för grön omställning. Nu, här i Kemi, kan vi vidareutveckla åtgärderna, se dem som en helhet och lära oss av varandras erfarenheter”, tillägger Arki.

De åtgärder som utvecklats i olika länder närmar sig målen från olika vinklar. I Finland har två nya åtgärder för havsplanering identifierats och utvecklats under projektet. Den första åtgärden handlar om fiskeindustrins anpassningsförmåga till klimatförändringens utmaningar och svarar därmed särskilt mot målet om en hållbar marin livsmedelsproduktion. Du kan läsa mer om det arbete som hittills gjorts på detta område här och här.

Den andra finska åtgärden kommer att bidra till att integrera mångsidig användning av havet i havsplaneringen och kommer att ta itu med flera mål som ett tvärgående tema som stöder en hållbar blå ekonomi. Till exempel är begränsning av klimatförändringarna och en rättvis omställning några av de mål som ska främjas genom åtgärden.

Dessutom diskuterades utmaningarna med havsplaneringen i förhållande till integreringen av målen i den gröna given bland en internationell expertgrupp. Det handlar bland annat om brist på utrymme och utmaningar när det gäller att samordna verksamheter, osäkerheter i samband med politiskt beslutsfattande eller förändringar över tid, databegränsningar samt rättvis övergång och omfattande deltagande av berörda parter. De nya åtgärder som nu håller på att utvecklas kan också bidra till att övervinna dessa utmaningar.

Klimatförändringar och försörjningstrygghet är viktiga frågor i Havslapplad
Under en isbrytartur med projektpartner i mars var tjockleken på havsisen utanför Kemi över 60 cm. På bilden syns Minttu Peuraniemi, havsplanerare vid Lapplands förbund, på Sampos däck.

Besöket i Bottenhavets vinterlandskap gjorde det också möjligt att spegla temana i den gröna given i det lokala sammanhanget i den maritima Lapplandsregionen.

”I de nordliga regionerna kommer klimatförändringens effekter att märkas tydligast i Finlands havsområden, till exempel genom temperaturförändringar och eutrofiering”, säger Minttu Peuraniemi, havsplanerare vid Lapplands förbund.

”Medeltemperaturen stiger snabbt i Lappland, vilket kommer att kräva att både den marina naturen och industrin anpassar sig till klimatförändringen”, förklarar Peuraniemi. ”Till exempel kommer isförhållandena att förändras avsevärt jämfört med vad vi är vana vid här.”

Områden med potential för havsbaserad vindkraftsproduktion har identifierats i havsplanen, särskilt i Bottniska viken.

”Målen i den europeiska gröna given, som att begränsa klimatförändringarna, kommer att bli konkreta i Bottniska viken i och med energiomställningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att sjöfartens funktionalitet, tryggandet av ekosystemtjänsterna och en rättvis omställning är lika viktiga faktorer att ta hänsyn till”, fortsätter Peuraniemi. ”Till exempel är en av de stora frågorna här i Bottenhavet att säkra vandringsfiskarnas lek- och födovandringsvägar från Östersjön till Torneälven.”

Besöket på isbrytaren Sampo gav en möjlighet att ta en konkret titt på särdragen i regionens havsplanering.

”Isbrytare är en väsentlig del av vår havsmiljö och en förutsättning för att försörjningskedjan ska fungera även på fastlandet. Det är fint att ha internationella projektpartner som gäster och att visa dem särdragen i våra havsområden”, säger Peuraniemi.

En rundtur på isbrytaren Sampo illustrerade utmaningarna med tjock havsis.

MSP-GREEN:s arbete med att ta fram nya åtgärder och rekommendationer för havsplanering går framåt i allt snabbare takt. Följ Finlands havsplanering och MSP-GREEN på sociala medier:

X (Twitter) @MSPGREEN22 och LinkedIn MSP – GREEN

Workshopen ordnades som en del av det internationella MSP-GREEN-projektet (2022-2024, Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden) för samordning av samarbetet inom havsplanering.