Kommersiella fiskets potential – ett behov som önskas framföras i den uppdaterade havsplane

Under senvintern anordnade Havsplaneringens koordinationsgrupp två evenemang tillsammans med Skärgårdshavets och Sydkustens Fiskeleader för att ta upp frågan ”hur havsplanering kan stödja ett hållbart yrkesfiske”. Resultaten från intressentmötena kommer att göra det möjligt att bättre främja målen kopplade till en hållbar blå ekonomi, hållbar användning av naturresurser och uppnå god miljöstatus för den marina miljön i den uppdaterade havsplanen.

Fiskemiljön har länge varit i ett tillstånd av förändring och det finns få glimtar av hopp. Yrkesfisket identifieras i havsplanen som en viktig aktör för en hållbar marin livsmedelsproduktion och i havsplanens vision som en klimatvänlig livsmedelskälla för framtiden. För att havsplanen bättre ska kunna främja det kommersiella fiskets livskraft och hållbara framtid ansågs det viktigt att gå samman för att främja dialogen med viktiga regionala intressenter.

Med stöd av Fiskeleader aktivatorerna sammanfördes yrkesfiskare med de regionala myndigheter som har ett eller flera fiskerirelaterade ansvarsområden. Dialogen och skapandet av en gemensam förståelse kommer att bidra till framtida beslut på kommunal, regional och även nationell nivå, när havsplanen uppdateras.

”Det var fantastiskt att se att kommunerna är intresserade av situationen och utvecklingen av det kommersiella fisket och att havsplaneringen också vill ta större hänsyn till fisket när planen uppdateras”, säger Maria Saarinen från Skärgårdshavets Fiskeleader.

Framtiden för hållbart fiske i Skärgårdshavet och Finska viken

Evenemangen i Nådendal den 16 februari 2024 och i Borgå den 6 mars 2024 riktade sig till yrkesfiskare och deras representanter, fysiska planerare och kommunala myndigheter. Syftet var att söka en gemensam vision om hur man kan stödja den nuvarande situationen och utvecklingen av fisket i Skärgårdshavet och Finska viken genom konkreta åtgärder och planering.

Frågor som togs upp vid evenemanget i Borgå var bland annat tillstånd och kontroll, rovdjur och användnings- och skötselplaner för fiskeområden.

På målnivå stöder havsplaneringen ett hållbart fiske, vilket har en positiv inverkan på den marina miljöns tillstånd och det fortsatta kommersiella fisket. Plankartan identifierar områden av intresse för kommersiellt fiske, både för nätfiske och trålning i öppet hav. Dessutom är kartans beteckningar för ekologiska förbindelser och viktiga undervattensnaturvärden viktiga för ett hållbart fiske. De hjälper till att identifiera floder som är viktiga för fisket, liksom potentiella lekområden.

Evenemangen omfattade en granskning av havsplanens fiskerelaterade och stödjande kartdata. Yrkesfiskare och deras företrädare bedömde hur väl informationen i planen återspeglar fisket i havet och hur planen bör utvecklas för att stödja branschens vision för framtiden. Tillsammans med intressenter övervägde de också de utmaningar som yrkesfisket står inför och hur de kan bidra till branschens livskraft lokalt och regionalt.

Lösningar på branschens utmaningar kan hittas genom att arbeta tillsammans

Den framtida utvecklingen av yrkesfisket är kopplad till ett antal utmaningar. Det ansågs vara svårt att förutse, till exempel på grund av förändrade kvoter och rovdjursskador, och på grund av svårigheten att få licenser för yrkesfiske i privata vatten. Dessutom påverkar fiskarnas åldrande och den allmänna osäkerheten kring branschen sektorns attraktionskraft och avskräcker från investeringar. I diskussionerna framhölls att skapandet av nya värdekedjor, utveckling av fiskprodukter i samarbete med livsmedelsindustrin och undersökning av fiskets roll i avlägsnandet av näringsämnen bland annat skulle kunna skapa möjligheter för utvecklingen av industrin. Ur ett försörjningstrygghetsperspektiv sågs fisket som en industri med potential att reagera och öka produktionen snabbt, förutsatt att nödvändiga färdigheter och infrastruktur upprätthålls.

Vid båda evenemangen betonade fiskare och deras representanter vikten av att använda användnings- och skötselplanerna för fiskenäringssområden i havsplanen.
Syftet med dessa planer är att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och bevarandet av den biologiska mångfalden i området, och därigenom bland annat bidra till förutsättningarna för yrkesfisket. I Havsplan 2030 visionsarbete samt kuststrategin identifieras också potentialen för att använda användnings- och skötselplanerna. Yrkesfiskargruppen ansåg också att de fiskeområden som visas i havsplanen endast delvis återspeglar den nuvarande fiskeverksamheten till havs. Den nuvarande havsplanen visar områden som för närvarande är viktiga för fisket. Detta kan leda till uppfattningen att andra områden inte har någon fiskepotential. Detta är dock inte fallet och de områden som används för fiske varierar. Om förhållandena förändras kan områden som inte har fiskats på länge mycket väl komma att tas i bruk igen.

I Nådendal konstaterades att nuvarande och historiska förändringar i förhållandena delvis har flyttat fisket i Skärgårdshavet från områden som syns i planen inåt land mot kusten.

Vikten av kommunikation betonades också vid båda evenemangen. Yrkesfiskare upplevde vissa konfrontationer med både stugägare- och fritidsfiskare. Vattenägare vill inte nödvändigtvis ha yrkesfiske i sina vatten. Samtidigt finns det dock ett allmänt stöd för tanken att användningen av inhemsk fisk bör öka. Det skulle därför vara viktigt att lyfta fram de regionala fördelarna med yrkesfiske och dess bidrag till bredare samhällsfrågor som försörjningstrygghet, klimatutmaningar och främjande av hälsosamma kostvanor.

”Fiske är på många sätt en viktig del av livet i livskraftiga kustsamhällen. Dess betydelse som ett bidrag till försörjningstryggheten bör inte underskattas. Det vore bra om beslutsfattandet, utöver vetenskaplig forskning, också kunde ta hänsyn till de industrier som utnyttjar området och den betydelse och potential de har att erbjuda kustsamhällena. Yrkesfiske som ett småskaligt, kustnära flerartsfiske är ett bra exempel på en koldioxidsnål källa till lokal mat, för att inte glömma vattenbruket, som för närvarande tar bort mer näringsämnen från havet än det tillför till följd av jordbruksverksamhet”, säger Riku Mesiniemi, aktivator för Sydkustens Fiskeleader.

Evenemangen i Skärgårdshavet och Finska viken var en uppföljning av evenemangen i Bottniska viken hösten 2023, som fokuserade på att samordna havsbaserad vindkraft och yrkesfiske. Du kan läsa mer om evenemangen i en tidigare nyhet. Evenemangen i början av vintern 2024 stödde utvecklingen av en övergripande bild av det kommersiella fiskets behov och utveckling och hur dessa frågor bör hanteras i den andra omgången av havsplaneringen. Den information som samlats in från dessa evenemang kommer att rapporteras i större utsträckning som helhet under 2024. Slutförandet av rapporten kommer att kommuniceras via havsplaneringskommunikationen.

Evenemangen anordnades som en del av det internationella MSP-GREEN-projektet (2022-2024, Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden).

Projekt X (Twitter) @MSPGREEN22 och LinkedIn