Havsplanering som en möjliggörare för den europeiska gröna given? Erfarenhetsutbyte över hela Europa

Havsplanerings experter från sju länder från alla europeiska havsregioner samlades i soliga Åbo den 19-20 juni 2023 för att dela sina erfarenheter av hur havsplanering kan vara en möjliggörare för den europeiska gröna given. De två dagarna av aktivt grupparbete gav ett utmärkt tillfälle för kollegialt lärande och idéer för den andra omgången av havsplanering i Finland. Skärgårdshavet erbjöd en inspirerande miljö för arbetet.

Under våren har MSP-GREEN-projektet tittat på hur befintliga havsplaner tar hänsyn till målen i den europeiska gröna given. ”I Finland intervjuade vi havsplanerare från de regionala förbunden och miljöministeriet om ämnet. Det är värt att notera att Finlands nuvarande havsplan till stor del utarbetades innan programmet publicerades. Trots detta är flera teman centrala i havsplanen redan idag”, säger Vesa Arki, projektplanerare för MSP-GREEN.

De viktigaste resultaten från den första dagen packades upp på vägen från Själö till Åbo

Under den första dagen fördes diskussioner på ön Själö och under resan över Skärgårdshavet om vad som förenar och skiljer länder åt i havsplaneringen. ”Det var ett fantastiskt tillfälle att bjuda in projektpartnerna till Åbo skärgård. Skärgårdshavet erbjöd inte bara minnesvärda upplevelser utan också en utmärkt miljö för att diskutera hur havsplanering är kontextualiserad. Detta innebär att de sätt på vilka havsplaneringen stöder målen i den europeiska gröna given också är olika”, säger Heikki Saarento, planeringsdirektör vid Egentliga Finlands förbund.

M/s Norrskär erbjöd ett lämpligt utrymme för att sammanfatta diskussionerna

Under den andra dagen, i Egentliga Finlands förbunds lokaler, strukturerades diskussionerna kring de sju teman som identifierats i den europeiska gröna given som relevanta för havsplanering. Teman är:

  • Begränsning av och anpassning till klimatförändringar
  • Hållbar marin livsmedelsproduktion
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem
  • Blå cirkulär ekonomi
  • Främjande av nollförorening
  • En rättvis grön omställning

I slutet av dagen reflekterade projektpartnerna land för land över hur de olika teman samverkar rumsligt. Arbetandet med 3D-kartor, som är bekant från den första omgången av Finlands havsplanering, bidrog till att skapa en förståelse för det socioekologiska sammanhanget för olika marina aktiviteter, med särskilt fokus på samspelet mellan land och hav. Detta tillvägagångssätt ledde till reflektioner över hur havsplanering bör ta hänsyn till parallella processer och aktiviteter och främja deras samordning för att bidra till den gröna givens mål. Metoden väckte deltagarnas intresse och kan komma att tillämpas på andra håll i Europa som en del av havsplaneringen.

Under den andra dagens workshop lyfte de internationella grupperna fram sina viktigaste resultat om förhållandet mellan de olika ländernas havsplaner och den europeiska gröna givens mål
Vänster: resultat av den italienska kartläggningen. Höger: gemensamma nämnare och skillnader identifierades mellan teman, som kommer att diskuteras vidare i projektets nästa faser

Även om utmaningarna och förutsättningarna för de olika ländernas havsplanering är mycket olika, finns det värdefulla lärdomar för planeringsarbete på nationell nivå. Resultaten kommer att redovisas under hösten och utöver den engelska rapporten kommer sammanfattningen av resultaten att publiceras på finska och svenska. ”Jag tror att vi kommer att få fram några mycket intressanta observationer när vi kombinerar de landspecifika analyserna med de idéer som vi tillsammans utvecklade under workshopen. Arbetet har gett en solid grund för diskussionerna i höst om den europeiska gröna givens roll i den andra omgången av finsk havsplanering”, säger Arki.

Skärgårdshavets landskap gav workshopdeltagarna minnesvärda upplevelser och öppnade upp för en diskussion om havsområdenas mångfald

Workshopen är en del av MSP-GREEN-projektet, som finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Projektet pågår från november 2022 till oktober 2024.

Projektets webbplats: https://mspgreen.it/

Twitter: @MSPGREEN22