Merialuesuunnittelu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mahdollistajana? Kokemusten jakoa halki Euroopan

Merialuesuunnittelun asiantuntijoita seitsemästä maasta jokaiselta Euroopan merialueelta kokoontui aurinkoiseen Turkuun 19.-20.6.2023 jakamaan kokemuksiaan siitä, miten merialuesuunnittelu voisi toimia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mahdollistajana. Kahden päivän aikana käyty aktiivinen ryhmätyöskentely tarjosi erinomaisen mahdollisuuden vertaisoppimiselle ja ajatuksia merialuesuunnittelun toiselle kierrokselle Suomessa. Inspiroivan ympäristön työskentelylle tarjosi Saaristomeri.

MSP-GREEN hankkeessa on kevään aikana tarkasteltu miten nykyiset merialuesuunnitelmat huomioivat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. ”Suomessa haastattelimme merialuesuunnittelijoita maakuntien liitoista ja ympäristöministeriöstä aiheen tiimoilta. Tarkastelussa on hyvä huomioida, että Suomen nykyinen merialuesuunnitelma valmisteltiin suurilta osin ennen kyseisen ohjelman julkaisua. Tästä huolimatta useat teemat ovat jo nykyisin keskeisiä kokonaisuuksia merialuesuunnitelmassa”, kommentoi Vesa Arki, joka toimii projektisuunnittelijana MSP-GREEN-hankkeessa.

Ensimmäisen päivän keskeisimpiä havaintoja purettiin matkalla Seilistä Turkuun

Ensimmäisenä päivänä keskusteluja merialuesuunnittelussa maita yhdistävistä ja erottavista piirteistä käytiin Seilin saaressa sekä matkalla halki Saaristomeren. ”Oli hieno mahdollisuus kutsua hankekumppanit Turun saaristoon. Saaristomeri tarjosi mieleenpainuvien kokemusten lisäksi erinomaisen ympäristön keskustella siitä, miten merialuesuunnittelu on kontekstisidonnaista. Näin ollen myös tavat, joilla merialuesuunnittelu tukee vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ovat erilaisia”, pohtii suunnittelujohtaja Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta.

M/s Norrskär tarjosi sopivat tilat keskustelujen yhteenvetojen läpikäyntiin

Toisena päivän Varsinais-Suomen liiton tiloissa keskustelut rakentuivat seitsemän Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta tunnistetun ja merialuesuunnittelun näkökulmasta merkittävän aihekokonaisuuden ympärille. Aihekokonaisuudet ovat

  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
  • Kestävä merellinen ruoantuotanto
  • Biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
  • Sininen kiertotalous
  • Saasteettomuuden edistäminen
  • Oikeudenmukainen vihreä siirtymä

Päivän päätteeksi hankekumppanit pohtivat maakohtaisesti, miten eri aihekokonaisuudet ovat tilallisesti vuorovaikutuksessa. Suomen merialuesuunnittelun ensimmäiseltä kierrokselta tutuksi tulleessa 3D-karttatyöskentelyssä muodostettiin ymmärrystä eri merellisten toimintojen muodostamasta sosio-ekologisesta kokonaisuudesta huomioiden erityisesti maan ja meren vuorovaikutus. Lähestymistapa ohjasi pohtimaan, miten merialuesuunnittelun tulee tarkastella rinnakkaisia prosesseja ja toimintoja ja edistää näiden yhteensovittamista, jotta vihreän kehityksen tavoitteita pystytään edistämään. Menetelmä herätti kiinnostusta osallistujissa, joten mahdollisesti sitä tullaan soveltamaan myös muualla Euroopassa osana merialuesuunnittelua.

Toisen päivän työpajassa kansainväliset ryhmät nostivat esille keskeisimpiä havaintojaan eri maiden merialuesuunnitelmien suhteesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan
Vasemmalle: tuloksia Italian karttatyöskentelystä. Oikealla: Aihekokonaisuuksista tunnistettiin maiden välisiä yhtenäisiä piirteitä sekä eroavaisuuksia, joita käsitellään tarkemmin hankkeen seuraavissa vaiheissa

Vaikka maiden merialuesuunnittelun kohtaamat haasteet ja asetelmat ovat hyvin erilaisia, on yhteistyöstä saatavilla arvokasta oppia kansalliseen suunnittelutyöhön. Tulokset raportoidaan syksyllä ja englanninkielisen raportin lisäksi tuloksista julkaistaan tiivistelmät myös suomeksi ja ruotsiksi. ”Uskon, että tullemme muodostamaan varsin mielenkiintoisia huomioita, kun yhdistämme maakohtaiset analyysit sekä työpajassa yhdessä kehittämämme ajatukset. Työ on luonut tukevan pohjan tulevan syksyn keskusteluihin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman roolista merialuesuunnittelun toisella kierroksella”, toteaa Arki.

Saaristomeren maisemat tarjosivat työpajan osallistujille mieleenpainuvia elämyksiä ja avasin keskustelua merialueiden erilaisuudesta

Työpaja on osa MSP-GREEN-hanketta, joka on rahoitettu Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta. Hankeaika on marraskuu 2022 – lokakuu 2024.

Hankkeen verkkosivut: https://mspgreen.it/

Twitter: @MSPGREEN22

MSP-GREEN project logo and EU funder logo