Med hjälp av havsplanering samordnas marina verksamheter och främjas marin livsmedelsproduktion som en del av den inhemska försörjningstryggheten

Finlands havsplaneringsmyndigheter deltar i eMSP NBSR-projektet, det gemensamma havsplaneringsprojektet för Östersjön och Nordsjön. Projektverksamheten går särskilt ut på att stödja hållbar blå tillväxt med hjälp av havsplanering. Regionplanerare Olli Rönkä från Lapplands förbund har träffat utvecklare och företagare som strävar efter att öka den hållbara marina livsmedelsproduktionen.

Målet med havsplanering är att främja en hållbar marin livsmedelsproduktion och samordna sektorns behov med övriga maritima användningsområden. eMSP NBSR-projektets workshop Sustainable Blue Economy hölls i Bryssel i mars och var det första möte som hölls öga mot öga efter den långvariga covid-19-pandemin. Syftet var att utbyta information om bästa praxis, samt att fundera på nya sätt att främja den marina livsmedelsproduktionen genom havsplanering.

”Det var betydelsefullt att havsplanerare, sakkunniga, utvecklare och företagare fick träffas ansikte mot ansikte. Under kriser ökar trycket på användningen av havsområden. Utgångspunkterna för olika länders planer skiljer sig dock i hög grad åt, och det samma gäller därigenom också själva planerna. Vi har gott om utrymme och möjligheter att utveckla verksamheterna i de finska havsområdena. Havsplanen identifierar potential, därtill är den flexibel och skapar möjligheter”, beskriver Olli Rönkä, vars särskilda sakkunnigområde är Sea Lapland vid Bottenviken, EU:s nordligaste område för marin livsmedelsproduktion.

Foto: Heikki Saarento och Olli Rönkä i Bryssel den 22 mars 2022.

”Det centrala under workshopen var att planerare och marina aktörer fick tillfälle att mötas”, tillägger Rönkä. ”Fastän havsplaneringen inte går in på detaljer, och inte heller kan göra det, var företagarnas substanskunnande en riktig ögonöppnare. Områdesplanering gör det möjligt att sprida information, och genom att identifiera områden kan vi göra framsteg med utvecklingen.”

Marin livsmedelsproduktion omfattar traditionella branscher såsom fiske och fiskodling, men även alg- och musselodling.

”Det är viktigt att man inom havsplaneringen hittar effektiva sätt att stödja fiskerinäringarna. Konsumtion av inhemsk fisk, såväl odlad som vild, är en klimatgärning och ett led i den gröna omställningen, eftersom sådana livsmedel har ett märkbart mindre kolavtryck än köttproduktion eller importerad fisk. Också inom havsplaneringen måste man kunna behandla fiskodlingen jämlikt i hela havsområdet, och på nationell nivå bör den gemensamma visionen mellan myndigheter klargöras”, konstaterar Rönkä.

”Fisket, tillsammans med fiskodlingen, är en del av den nationella försörjningstryggheten och vi måste se till att dessa verksamheter får tillräckligt utrymme på havet. Havsplaneringen spelar också en viktig roll exempelvis när det gäller att trygga bestånden av vandringsfisk”, resonerar Rönkä, och nämner Torne älv, ett också med internationella mått mätt viktigt vattendrag för vandringsfisk, som ett exempel på detta. ”När vi överväger olika sätt att trygga livskraftiga bestånd av lax, öring och vandringssik, måste vi även beakta klimatförändringen, den marina miljöns status samt andra marina användningsområden.”

Under den andra planeringsomgång som inletts vid ingången av år 2022 tillämpar man inom havsplaneringen ett mer positivt grepp än tidigare när det gäller utvecklingen av marina verksamheter. Utövandet av näringarna kan i bästa fall förbättra den marina miljöns status. Det är viktigt att lyfta fram de positiva effekterna och ställa dem i relation till de negativa. I planeringen ligger fokus numera i högre grad än tidigare på nature inclusive design, dvs. att ta hänsyn till den marina naturen i alla verksamheter. Alg- och musselodling innebär nya möjligheter för Finlands havsområden, liksom för övriga Östersjön, där havets höga näringshalt medför utmaningar.

”Algodling i Finlands havsområden är också värd att beakta. Det finns potential och sektorn är helt underutnyttjad. Kanske skulle fiskodlare även kunna odla alger för att kompensera för utsläppen av näringsämnen i havet”, föreslår Rönkä. ”Jag vill diskutera dessa frågor vidare i en nationell workshop om marin livsmedelsproduktion.”

Den nationella havsplaneringens workshop om marin livsmedelsproduktion hålls den 23 augusti 2022 i Åbo. Evenemanget ordnas på plats och sakkunniga och utvecklare inom fiske, fiskodling och alg- och musselodling väntas delta. Det rör sig om den första tematräffen i den andra havsplaneringsomgången.

eMSP NBSR-projektets webbplats för Sustainable Blue Economy https://www.emspproject.eu/project-activities/community-of-practice/sustainable-blue-economy/.

Skriv in datumet i din kalender! – Workshop om Havsplanering och Marin livsmedelsproduktion den 23 augusti 2022 i Åbo – Havsplanering