MSP-GREEN stöder havsplaneringen på vägen mot uppnåendet av målen i Den europeiska gröna given

Finlands havsplanering deltar i det internationella MSP-GREEN-projektet (2022–2024), som främjar den gröna övergången i havsområdena. I havsplaneringen fokuserar man på de helheter i gröna given som är viktigast med tanke på en hållbar havsmiljö och den blå ekonomin. Dessa är bland annat begränsning av och beredskap för klimatförändringen, marin energiproduktion, blå cirkulär ekonomi, marinbiologisk mångfald, hållbar livsmedelsproduktion och förebyggande av havsföroreningar. Projektet omfattar alla havsområden inom Europeiska unionen, vilket för första gången möjliggör ett havsplaneringssamarbete som omfattar hela Europa.

Vid projektets inledande seminarium i Venedig i januari 2023 presenterades projektets åtgärder och mål för en bredare publik. Talare från olika sektorer hade bjudits in för att granska omställningen av havsområdets aktiviteter till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid.

”Ett av målen för Den europeiska gröna given är att möjliggöra en rättvis omställning där behoven hos olika aktörer och områden beaktas. Samordnandet av flera funktioner inom havsområdena kräver en omfattande granskning som överskrider gränserna mellan olika sektorer”, reflekterar Vesa Arki, som fungerar som projektplanerare inom MSP-GREEN-projektet.

På bilden presenterar projektets koordinator Pierpaolo Campostrini projektets innehåll och mål.

Vid inledningsseminariets workshop diskuterades god praxis som identifierats i havsplaneringen med fokus på fyra teman: biodiversitet och ekosystem, hållbar marin livsmedelsproduktion, mildring av och anpassning till klimatförändringen, samt cirkulär ekonomi och havsföroreningar. Att dela de nationella erfarenheterna och den nationella praxisen är ett första steg i projektets mål att identifiera på vilka sätt havsplaneringen ytterligare skulle kunna främja en hållbar användning av havsområden i framtiden. Då man delar erfarenheter, lär sig av sina partner och bedömer hur man kan överföra den bästa praxisen fastställer man de rekommendationer som allmänt ska tillämpas vid planeringen.

Som god praxis från Finland presenterades scenariearbetet inom havsplaneringen, där man har utarbetat tre olika framtidsbilder för Finlands havsområden. Från den första etappen av Finlands havsplaneringsprocess (2017–2021) har man dessutom i projektets planeringsskede identifierat två andra exempel på god praxis: identifiering av potentiella områden för utveckling av havsvindkraft samt identifiering av ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA). Du kan läsa mer om scenariearbetet här: https://www.merialuesuunnittelu.fi/sv/framtidsscenarier/

Den bästa praxisen och de nya åtgärderna inom MSP-GREEN-projektet fokuserar på helheter som berör havsplanering inom EU-programmet Den europeiska gröna given. Italien fungerar som ledare för projektet och förutom Finland är övriga partnerländer Spanien, Frankrike, Bulgarien och Lettland. Tyskland och VASAB är associerade medlemmar i projektet.

Utöver den goda praxisen lyfte man i workshoppen fram utvecklingsobjekt. I MSP-GREEN-projektet har man i varje land identifierat utvecklingsobjekt, som man söker lösningar på via nya åtgärder. Från Finland finns två åtgärder med. I den första av dessa granskas klimatförändringens inverkan på havsområdenas biodiversitet genom att bland annat identifiera stabila områden och områden som är känsliga för förändring. Arbetet genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral. I den andra åtgärden granskas maritima multifunktionella områden (MariPark-konceptet) i samarbete med projektet eMSP NBSR. De funktioner som ska granskas är bland annat fiskodling, alg- och musselodling, fiske, havsvindkraft, turism och rekreation. I båda åtgärderna kommer man att samla de centrala aktörerna för att diskutera om ämnet och dess betydelse i havsplaneringen. Tidsmässigt kommer evenemangen att äga rum hösten 2023 och i början av 2024.

”Det inledande seminariet stärkte förståelsen för att olika havsområden står inför olika frågor och utmaningar när det gäller havsplaneringen. Områdenas egenskaper och olika sätt att genomföra havsplanering skapar en mycket intressant konstellation för jämförelse mellan länderna. Jag väntar med spänning på att se vilken god praxis vi kan införliva i Finlands havsplanering och å andra sidan vilka allmängiltiga rekommendationer som gynnar alla medlemsländer vi kommer att identifiera under projektets gång”, funderar Arki.

Förutom granskningen på såväl europeisk som nationell nivå strävar projektet efter att ytterligare stärka de interna aktörsnätverken inom havsområdena. I slutet av projektet hösten 2024 kommer man att ordna havsområdesspecifika workshoppar, där man diskuterar de rekommendationer som utarbetats. Målet är att granska rekommendationerna ur havsområdets synvinkel och identifiera de regionalt mest centrala ämneshelheterna och prioriteringarna samt andra initiativ och strategier som är viktiga för området.

MSP-GREEN-projektet finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och projekttiden pågår från november 2022 till oktober 2024.

Projektets webbplats: https://mspgreen.eu/

Twitter: @MSPGREEN22