MSP-GREEN tukee merialuesuunnittelua matkalla kohti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista

Suomen merialuesuunnittelu osallistuu kansainväliseen MSP-GREEN-hankkeeseen (2022-2024), joka edistää vihreää siirtymää merialueilla. Merialuesuunnittelussa keskitytään kestävän meriympäristön ja sinisen talouden näkökulmista tärkeimpiin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kokonaisuuksiin. Näitä ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen, merellinen energiantuotanto, sininen kiertotalous, meren biologinen monimuotoisuus, kestävä ruoantuotanto ja merten saastumisen estäminen. Hanke kattaa kaikki Euroopan Unionin merialueet, joka mahdollistaa ensimmäistä kertaa koko Euroopan kattavan merialuesuunnitteluyhteistyön.

Hankkeen aloitusseminaarissa Venetsiassa tammikuussa 2023 esiteltiin hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet laajemmalle yleisölle. Kutsutut puhujat eri aloilta tarkastelivat merialueen toimintojen siirtymää kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.

”Yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteista on mahdollistaa oikeudenmukainen siirtymä, jossa eri toimijoiden ja alueiden tarpeet huomioidaan. Useiden toimintojen yhteensovittaminen merialueilla vaatiikin toimialojen rajat rikkovaa laajaa tarkasteltua”, pohtii Vesa Arki, joka toimii projektisuunnittelijana MSP-GREEN-hankkeessa.

Kuvassa projektin koordinaattori Pierpaolo Campostrini esittelee hankkeen sisällön ja tavoitteet.

Aloitusseminaarin työpajassa keskusteltiin merialuesuunnittelussa tunnistetuista hyvistä käytännöistä neljän teeman alla: biodiversiteetti ja ekosysteemit, kestävä merellinen ruoantuotanto, ilmastomuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, sekä kiertotalous ja merien saastuminen. Kansallisten kokemusten ja käytäntöjen jakaminen on ensiaskel hankkeen tavoitteessa tunnistaa millä keinoin merialuesuunnittelu voisi entisestään edistää merialueiden kestävää käyttöä tulevaisuudessa. Jaettujen kokemusten, kumppaneilta oppimisen ja parhaiden käytäntöjen siirrettävyyden arvioinnin avulla määritellään yleisesti sovellettavat suositukset suunnittelulle.

Suomesta hyvänä käytäntönä esiteltiin merialuesuunnittelun skenaariotyö, jossa laadittiin kolme erilaista tulevaisuuskuvaa Suomen merialueille. Suomen ensimmäisen kierroksen merialuesuunnitteluprosessista (2017–2021) on lisäksi hankeen suunnitteluvaiheessa tunnistettu kaksi muuta hyvää käytäntöä: merituulivoiman kehittämiseen potentiaalisten alueiden sekä ekologisesti merkittävien vedenalaisten meriluontoalueiden (EMMA) tunnistaminen. Voit lukea lisää skenaariotyöstä täältä: https://www.merialuesuunnittelu.fi/tulevaisuusskenaariot/

Practices and action of the project on a map showing the partnercountries

MSP-GREEN hankkeen parhaat käytännöt ja uudet toimenpiteet keskittyvät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman merialuesuunnittelua käsitteleviin kokonaisuuksiin. Hankkeen vetäjänä toimii Italia ja muina partnerimaina ovat Suomen lisäksi Espanja, Ranska, Bulgaria ja Latvia. Saksa ja VASAB ovat hankkeessa seuraavina jäseninä.

Hyvien käytäntöjen lisäksi työpajassa nostettiin esille kehityskohteita. MSP-GREEN-hankkeessa on tunnistettu maittain kehityskohteita, joihin etsitään ratkaisuja uusien toimenpiteiden kautta. Suomesta on kaksi toimenpidettä. Näistä ensimmäisessä tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia merialueiden biodiversiteettiin tunnistamalla muun muassa muutokselle herkkiä alueita ja stabiileja alueita. Työ toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Toisessa toimenpiteessä tarkastellaan merellisiä monikäyttöalueita (MariPark -konsepti) yhteistyössä eMSP NBSR -hankkeen kanssa. Tarkasteltavia toimintoja ovat muun muassa kalankasvatus, merilevän ja simpukoiden kasvatus, kalastus, merituulivoima, matkailu ja vapaa-ajanvietto. Kummassakin toimenpiteessä kootaan keskeisimmät toimijat keskustelemaan aiheesta ja sen merkityksestä merialuesuunnittelussa. Ajallisesti tilaisuudet sijoittuvat syksyyn 2023 ja alkuvuoteen 2024.

”Aloitusseminaari vahvisti ymmärrystä siitä, että eri merialueilla korostuvat merialuesuunnittelussa erilaiset aiheet ja haasteet. Alueiden ominaisuudet ja erilaiset tavat toteuttaa merialuesuunnittelua luovat erittäin mielenkiintoisen asetelman maiden väliselle vertailulle. Odotan innolla, mitä hyviä käytäntöjä pystymme tuomaan osaksi Suomen merialuesuunnittelua ja toisaalta mitä yleispäteviä, kaikkia jäsenvaltioita, hyödyttäviä suosituksia hankkeen aikana tunnistamme”, Arki miettii.

Koko Euroopan laajuisen sekä kansallisen tason tarkastelun lisäksi hanke pyrkii vahvistamaan entisestään merialueiden sisäisiä toimijaverkostoja. Hankkeen lopussa syksyllä 2024 järjestetään merialuekohtaiset työpajat, joissa keskustellaan kehitetyistä suosituksista. Tavoitteena on tarkastella suosituksia merialueen näkökulmasta ja tunnistaa alueellisesti keskeisimmät aihekokonaisuudet ja prioriteetit sekä muut alueelle tärkeät aloitteet ja strategiat.

MSP-GREEN-hanke on rahoitettu Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja hanke aika on marraskuu 2022 – lokakuu 2024.

Hankkeen verkkosivut: https://mspgreen.eu/

Twitter: @MSPGREEN22

MSP-GREEN project logo and EU funder logo