Internationell synlighet för Finlands havsplan

Finlands havsplan 2030 har presenterats internationellt efter inbjudan från IOC UNESCO. Planen har väckt intresse särskilt genom det regionala tillvägagångssättet och det faktum att planeringen sker i samverkan med intressentgrupper och med hänsyn till kustens och skärgårdens särdrag. 

Planeringslösningarna i Finlands första havsplan har utformats i landskapsförbunden längs kusten, i omfattande samarbete med intressentgrupper och med hänsyn till regionala särdrag. Utmärkande för Finland är den långa, fragmenterade kustlinjen och en skärgård som är vidsträckt också med globala mått mätt.

”Landskapsplanläggningen har under årens lopp gett oss stor kunskap om att planera på ett sätt som beaktar kustområdets och skärgårdens särdrag. Vi har haft nytta av erfarenheten i havsplaneringen, där det är av avgörande betydelse att stödja skärgårdens livskraft och ta hänsyn till växelverkan mellan land och hav. Det kommer att bli intressant att se hur havsplanen under de kommande åren samspelar med olika planläggningsnivåer och exempelvis med naturresursplaner”, funderar Heikki Saarento, ordförande för samordningsgruppen för havsplanering på Egentliga Finlands förbund.

IOC UNESCO och MSPglobal ordnade under våren 2021 en serie framföranden där inte bara Finland utan även Kina, Indonesien, Moçambique, Tyskland och Nederländerna fick tillfälle att presentera sina genomförda planeringsprocesser och färdiga havsplaner.

”Tillfället gav god synlighet till det finska sättet att planera tillsammans med intressentgrupper. Vi förbinder oss till planen genom att arbeta tillsammans och ha en gemensam ambition. Det här sättet att planera är inte alls någon självklarhet i andra länder”, berättar Mari Pohja-Mykrä, samordnare för havsplaneringssamarbetet.

Havsplanen är en strategisk vision, skapad tillsammans med intressentgrupperna, av hållbar användning av havsområden och främjande av god status i den marina miljön. I Finlands havsplan identifieras på ett jämlikt sätt behoven avseende den marina miljöns och de maritima aktörernas välfärd, utan att ta ställning till deras prioritetsordning. Genom havsplanen värnar vi om de marina branschernas olika samhälleliga och sociala värden.

En videoinspelning från presentationen finns på MSPglobals Youtube-kanal.