Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplanering – från teori till praktik

Med havsplanering kan den hållbara användningen av havsresurser öka genom att synergier och konflikter identifieras mellan olika sektorer och den mänskligaverksamheten anpassas till den marina miljöns ramvillkor. En hållbar användning av havsresurser säkerställs genom att tillämpa en ekosystemansats vid havsplanering. Ekosystemansatsen är ett holistiskt sätt att planera användningen och förvaltningen utifrån principen att människan är en väsentlig del av naturen och påverkar dess funktion.

Havsplaneringsdirektivet ställer krav på tillämpning av ekosystemansatsen. I en havsplanering som tillämpar en ekosystemansats beaktas de miljömål som fastställs i ramdirektivet om en marin strategi. Syftet är att havsplanerna ska stödja målet om god miljöstatus i den marina miljön.

Det övergripande målet är att ekosystemen används på deras egna villkor så att de bevaras. Havsplaneringen har införlivat detta mål med tillgängliga medel, dvs. att havsmiljöns struktur, funktion och särdrag beaktas i planeringsprocessen och -lösningarna. Det är viktigt att involvera de berörda parterna för att skapa ett tillräckligt faktaunderlag, säkerställa transparensen, informera om osäkerheter och mildra intressekonflikter mellan sektorer.

Havsplaneringens strategiska roll i skyddet av marina miljöer skapar en ram för planering av områdesanvändning i havsområden, en ram som sedan preciseras och genomförs genom annan planering.

Hur god status i marin miljö beaktas i havsplaneringen beskrivs närmare i rapporten om Tillämpning av ekosystemansatsen vid utarbetandet av havsplaner.