Ekosysteemilähestymistavan soveltaminen merialuesuunnittelussa – teoriasta käytäntöön

Merialuesuunnittelulla voidaan lisätä kestävää meren käyttöä tunnistamalla eri toimialojen välisiä synergioita ja konflikteja, sekä yhteensovittamalla ihmisen toimintaa meriympäristön reunaehtoihin. Meren käytön kestävyys varmistetaan soveltamalla ekosysteemilähestymistapaa merialuesuunnittelussa. Ekosysteemilähestymistapa on holistinen käytön ja hoidon suunnittelutapa, jonka keskeinen periaate on, että ihminen on olennainen osa luontoa ja vaikuttaa sen toimintaan.

Merialuesuunnitteludirektiivi velvoittaa soveltamaan ekosysteemilähestymistapaa. Ekosysteemilähestymistapaa soveltavassa merialuesuunnittelussa huomioidaan meristrategiadirektiivin ympäristötavoitteet. Tavoitteena on, että merialuesuunnitelman toteuttaminen tukee meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Yleistavoitteena on käyttää ekosysteemejä niiden asettamissa puitteissa siten, että ne säilyvät. Tähän tavoitteeseen on tartuttu merialuesuunnittelun käytettävissä olevin keinoin, eli ottamalla meriympäristön rakenne, toiminta ja ominaispiirteet huomioon osana merialuesuunnitteluprosessia ja suunnitteluratkaisuja. Sidosryhmien osallistaminen on tärkeää riittävän tietopohjan keräämiseksi, läpinäkyvyyden varmistamiseksi, epävarmuuksien kommunikoimiseksi ja toimialojen välisten konfliktien lieventämiseksi.

Merialuesuunnittelun strateginen rooli meriympäristön suojelussa luo kehyksen merellä tapahtuvalle alueidenkäytön suunnittelulle, jota sitten tarkennetaan ja toimeenpannaan muulla suunnittelulla.

Tarkempi tarkastelu meriympäristön hyvän tilan huomioimisesta merialuesuunnittelussa on kuvattu Ekosysteemilähestymistavan soveltaminen merialuesuunnitelmien laadinnassa -raportissa.