Östersjö- och Nordsjösamarbetet tar ett stort steg mot en mer hållbar användning av haven – marina flerbruksområden stöder natur och sektorer

Den finska havsplaneringens koordinationsgrupp, sju kustförbund och miljöministeriet deltog i eMSP NBSR-projektet mellan Östersjön och Nordsjön under perioden 2021-2024. Projektresultaten presenterades vid slutseminariet i Gdansk, Polen, i slutet av januari och början av februari. Nu när projektet närmar sig sitt slut är det ett bra tillfälle att reflektera över det arbete som gjorts under de senaste två och ett halvt år. Du kan bekanta dig närmare med temana för en hållbar blå ekonomi i Finlands havsområden genom berättelsekartan.

Community of Practice för eMSP NBSR-projektet samlades i Gdansk för det avslutande seminariet.

Projektet eMSP NBSR (emerging Ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in the North and Baltic Sea Regions) fokuserade, som namnet antyder, på att granska och uppdatera ekosystemansatsen. Andra viktiga teman inom havsplanering behandlades också i stor utsträckning genom fem temaområden, nämligen

  • Havsförvaltning (OG)
  • Hållbar blå ekonomi (SBE)
  • Ekosystembaserad strategi (EBA)
  • Delning av data (DATA)
  • Övervakning och utvärdering (M&E)

Utöver dessa komponenter var ett genomgående tema för projektet integreringen av klimatförändringarna i den havsplanering. Projektet, som startade hösten 2021, inleddes i ett sammanhang där den tidsfrist som fastställts i Europeiska unionens direktiv om havsplanering (2014/89/EU) för utarbetande och antagande av den första havsplanen av partnerländerna hade löpt ut. De länder som representerades av projektpartnerna stod därför inför ett ögonblick då det var dags att granska de färdiga havsplanerna och dra lärdomar av det arbete som utförts för uppdateringscykeln av planerna.

De viktigaste budskapen från projektet var vikten av gränsöverskridande integrerad havsplanering, förbättrad harmonisering av och tillgång till information, försiktighetsprincipen och intressenternas deltagande i monitorerings- och utvärderingsprocessen.

Flerbruk för att stödja en hållbar blå ekonomi 

Den finska havsplanerings koordinationsgruppen var särskilt involverad i projektets tematiska helheter om hållbar blå ekonomi, som leddes av projektets belgiska partner Blauwe Cluster. Fokus låg på de tre stora omvandlingarna i användningen av havsområden som identifierats i den europeiska gröna given: energiproduktion, livsmedelsproduktion och marin miljö.

”Utvecklingen av marin energiproduktion, i Finland till en början främst havsbaserad vindkraft, kommer att skapa en permanent infrastruktur för havsområden. Detta sätter press på samordningen av aktiviteter för att säkerställa att det också finns utrymme för marin livsmedelsproduktion och att bevarandemålen uppfylls”, säger Laura Pietilä, projektplanerare i projektet.

Det övergripande temat för projektet var marina områden med flerbruk, eller MariParks, som kan användas för att samordna marina aktiviteter och därmed hantera det ökande trycket på det marina området. Den centrala idén bakom MariParks är att integrera aktiviteter från olika sektorer i gemensamma havsområden, som överlappar eller samexisterar på ett naturvänligt sätt.

”Marin flerbruk ses som ett sätt att skapa ett förvaltat utvecklingsmönster i marina områden och att främja en hållbar användning av marina resurser”, säger Pietilä.

”För oss var nyckeln att hitta ett sätt att främja marin flerbruk som är lämpligt för det finska sammanhanget: till exempel är de finska fiske- och fiskodlingsmiljöerna helt annorlunda än i Nordsjön. En modell fungerar inte överallt, och MariPark-konceptet måste beaktas i vår egen havsplaneringsprocess tillsammans med finska företagare”, fortsätter Pietilä.

I de workshoppar som anordnades under projektet användes metoden Community of Practice (CoP), som bygger på att man lär sig tillsammans. Blauwe Cluster organiserade internationella CoP-workshops om marin livsmedelsproduktion, energiproduktion, natur och multianvändning. Den finska havsplanerings koordinationsgruppen  förde in temana i sammanhanget med finska marina områden. Utöver workshopparna arbetade ett expertteam i Finland med MariPark-konceptet ur ett förvaltningsperspektiv, där man bland annat tittade på möjligheterna till samlokalisering av olika aktörer och ersättningsmodeller för naturbaserad planering i ett område med flerbruk.

Läs mer om reflektionerna kring hållbar blå ekonomi i Finland och konceptet kring flerbruk i storymap.

Viktiga resultat från projektet inkluderar en policyrekommendation för klimatsmart havsplanering, tillämpning av en ekosystemansats i havsplanering och rekommendationer för en monitoring- och utvärderingsprocess. Resultaten finns tillgängliga på projektets webbplats och kan läsas mer i detalj här: Results – eMSP NBSR (emspproject.eu).

Observera att eMSP NBSR-projektet kommer att delta i den europeiska sjöfartsdagen EMD i Svendborg, Danmark, 30-31 maj 2024. Anmäl dig för att höra mer om projektets arbete. Länk till evenemangets webbplats: European Maritime Day – European Commission (europa.eu)