Itämeren ja Pohjanmeren yhteistyössä harppaus kohti kestävämpää merien käyttöä – merellisillä monikäyttöalueilla tuetaan luontoa ja sektoreita

Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatio, seitsemän rannikon maakuntien liittoa ja ympäristöministeriö osallistuivat Itämeren ja Pohjanmeren väliseen eMSP NBSR –hankkeeseen ajalla 2021-2024. Hankkeen tulokset esiteltiin loppuseminaarissa Gdanskissa Puolassa tammi-helmikuun vaihteessa. Nyt hankkeen lähestyessä loppuaan on hyvä hetki peilata kahden ja puolen vuoden aikana tehtyä työtä. Voit tutustua Suomen merialueiden kestävän sinisen talouden teemoihin tarinakartan kautta.

eMSP NBSR-hankkeen oppiva yhteisö kokoontui Gdanskiin loppuseminaaria varten.

Merialuesuunnittelussa sovelletaan ekosysteemilähestymistapaa. Vielä tämän kevään jatkuvan eMSP NBSR (emerging Ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in the North and Baltic Sea Regions) -hankkeen keskiössä olikin nimensä mukaisesti ekosysteemilähestymistavan tarkastelu ja päivittäminen. Kahden ja puolen vuoden työskentelyn aikana hankkeessa kuitenkin työstettiin laajasti myös muita merialuesuunnittelun keskeisiä teemoja sekä käsiteltiin läpileikkaavana teemana ilmastonmuutoksen huomioimista. Viisi suurta teemakokonaisuutta olivat:

  • Merellinen hallinnointi (OG),
  • Kestävä sininen talous (SBE),
  • Ekosysteemilähestymistapa (EBA),
  • Datan jakaminen (DATA) ja
  • Monitorointi ja evaluointi (M&E)

Syksyllä 2021 alkanut hanke lähti liikkeelle asetelmasta, jossa Euroopan Unionin merialuesuunnitteludirektiivin (2014/89/EU) asettama määräaika partnerimaiden ensimmäisen merialuesuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen osalta oli umpeutunut. Hankkeen partnerien edustamilla mailla oli siis edessään hetki, jolloin oli aika tarkastella valmistuneita merialuesuunnitelmia sekä ottaa tehdystä työstä opiksi suunnitelmien päivityskierrosta ajatellen.

Maiden rajat ylittävän kokonaisvaltaisen merialuesuunnittelun tärkeys, tiedon yhtenäistämisen ja saatavuuden parantaminen, varovaisuusperiaatteen noudattaminen sekä sidosryhmäosallistaminen monitorointi- ja evaluointiprosessissa nousivat hankkeesta keskeisiksi viesteiksi.

Monikäytöstä tukea kestävän sinisen talouden edistämiseen

Suomen merialuesuunnittelun koordinaatio osallistui hankkeessa erityisesti kestävän sinisen talouden teemakokonaisuuteen, jota johti hankkeen belgialainen partneri Blauwe Cluster. Tarkastelun kohteena olivat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta tunnistetut kolme suurta merialueen käytön murrosta: energiantuotanto, ruoantuotanto ja meriluonto.

”Merellisen energiantuotannon, Suomessa alkuun lähinnä merituulivoiman, kehittäminen tuo merialueille pysyvää infrastruktuuria. Tämä asettaa paineita toimintojen yhteensovittamiselle niin, että myös merelliselle ruoantuotannolle löytyy tilaa ja suojelutavoitteet saadaan toteutettua”, toteaa hankkeen projektisuunnittelija Laura Pietilä.

Poikkileikkaavana teemana tarkasteltiin merellisiä monikäyttöalueita eli MariParkeja, joiden avulla voidaan yhteensovittaa merellisiä toimintoja ja hallita siten merialueen kasvavia käyttöpaineita. MariParkien keskeisenä ideana on sovittaa yhteisille merialueille eri sektoreiden toimintoja päällekkäin tai rinnakkain luonnon huomioivalla tavalla.

”Merellinen monikäyttö nähdään keinona luoda hallittua kehityskuvaa merialueilla ja edistää merellisten resurssien kestävää käyttöä”, kertoo Pietilä.

”Meille keskeistä oli löytää Suomen olosuhteisiin sopiva tapa edistää merellistä monikäyttöä: esimerkiksi suomalaisen kalastuksen ja kalankasvatuksen toimintaympäristöt eroavat melkoisesti Pohjanmeren tilanteesta. Yksi malli ei toimi kaikkialla, vaan MariPark-konseptia täytyy pohtia omassa merialuesuunnitteluprosessissamme yhdessä suomalaisten yrittäjien kanssa”, jatkaa Pietilä.

Hankkeessa järjestetyissä työpajoissa hyödynnettiin Community of Practice -menetelmää (CoP), joka perustuu yhdessä oppimiseen. Blauwe Cluster järjesti kansainväliset CoP-työpajat merellisen ruoantuotannon, energiantuotannon, luonnon ja monikäytön teemoilla. Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatio toi teemat Suomen merialueiden kontekstiin. Työpajojen lisäksi Suomessa työstettiin MariPark-konseptia asiantuntijaryhmän kanssa hallinnollisesta näkökulmasta pohtien muun muassa eri toimijoiden yhteisluvituksen mahdollisuuksia sekä luonnon huomioivan suunnittelun mukaisia kompensaatiomalleja monikäyttöalueella.

Tutustu Suomessa tehtyyn kestävän sinisen talouden pohdintoihin ja monikäyttökonseptiin tarinakartassa.

Hankkeessa syntyneisiin keskeisiin tuloksiin lukeutuvat muun muassa ilmastoviisaan merialuesuunnittelun politiikkasuositus, ekosysteemilähestymistavan soveltamisen merialuesuunnittelussa sekä monitorointi- ja evaluointiprosessin suositukset. Tulokset ovat saatavilla hankkeen nettisivuilla ja niihin voit tutustua tarkemmin täällä: Results – eMSP NBSR (emspproject.eu).

Huomaathan, että eMSP NBSR -hanke on mukana European Maritime Day -tapahtumassa Svendborgissa Tanskassa 30.-31.5.2024. Ilmoittaudu mukaan kuulemaan lisää hankkeessa tehdystä työstä. Linkki tapahtuman nettisivuille: European Maritime Day – European Commission (europa.eu).