Utvärdering av deltagandet i den första omgången av Finlands havsplanering (2017-2021) och förslag till förbättringar – Delta i undersökningen!

Havsplaneringens koordineringsgrupp inleder en utvärdering av deltagandet i den första omgången av Finlands havsplanering (2017-2021) samt uppgörande av utvecklingsförslag. Syftet är att bedöma omfattningen av deltagandet i havsplaneringsprocessen på nationell, regional och lokal nivå, i vilken utsträckning sektorerna och deras verksamhet samordnas i havsplaneringen och i vilken utsträckning jämställdhet mellan havsplanering och havsplanen uppnås. Bedömningen och utvecklingsförslagen ska också syfta till att stödja utarbetandet av planen för dialog för havsplaneringens andra planeringsomgång åren 2024-2028.

Den strategiska havsplanen 2030 för Finland är i kraft. Den digitala versionen av planen finns på www.merialuesuunnitelma.fi. Planen har uppgjorts genom ett samarbete mellan de åtta kustlandskapsförbunden i tre delar för tre olika planeringsområden: 1) Finska viken, 2) Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet, samt 3) Norra Bottenhavet, Bottniska viken och Bottenviken. Planlösningarna har gjorts, med beaktande av de regionala särdragen, av kustlandskapsförbunden genom samarbete för hela havsområdet och genom ett omfattande samarbete med intressenter. Miljöministeriet ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen av havsplaneringen och det mellanstatliga samarbetet.

Syftet med havsplaneringen är att främja en hållbar utveckling och tillväxt av havsområdets olika användningsområden, en hållbar användning av havsområdets naturresurser och uppnåendet av en god status för havsmiljön. I havsplaneringen beaktas följande sektorer: skydd av den marina miljön och den marina naturen, energisektorer, sjöfart inklusive hamnar, turism och rekreation, fiske och vattenbruk, sjöfartsindustrier, blå bioteknologi, utvinningsbranschen, kulturarv och försvar. Havsplaneringen granskar och samordnar behoven inom de maritima sektorerna. Havsplanen identifierar de maritima intressenternas välfärdsbehov på ett balanserat sätt, utan att rangordna dem efter betydelse. De sektorer som behandlas har olika sociala och samhälleliga värden, som planen syftar till att främja. Mer information finns på www.merialuesuunnittelu.fi/sv/.

Vid havsplanering används ett ekosystembaserat tillvägagångssätt. Planeringen strävar till att vara en samarbetsprocess som med hjälp av samarbetsplattformar bygger socialt kapital för att förstå den systemiska helheten och för att integrera den i de marina aktiviteternas verksamhetskulturer.

Bakgrund, mål och metodik för deltagandet i den första omgången av havsplanering beskrevs i havsplaneringens offentliga Plan för Växelverkan.

I den pågående andra planeringsomgången kommer den Europeiska gröna given (2019) och dess åtagande om ”en grön omställning som är rättvis, inkluderande och respektfull för alla människor och territorier” också att vägleda den fysiska havsplaneringen. En omfattande och rättvis dialog vid rätt tidpunkt är en förutsättning för ett framgångsrikt intressentdeltagande och för havsplanens mål att stärka intressenternas psykologiska ägarskap av havsplanen.

Delta i undersökningen och påverka 

Med undersökningen utreds intressenternas synpunkter och erfarenheter av dialogarbetet under den första havsplaneringsrundan.

Utöver detta frågeformulär kommer en utvärdering av deltagandet att göras genom expertintervjuer och genom en oberoende utvärdering av en konsult. Projektet styrs av en arbetsgrupp med representanter från kustlandskapsförbunden och miljöministeriet. Konsult för projektet är WSP Finland Oy. Arbetet förväntas vara slutfört i april 2024.

Vi hoppas att ni deltar i utvärderingen av deltagandet i den första omgången av Finlands havsplanering och därmed stödjer utarbetandet av en ännu bättre plan för dialog för havsplaneringens andra planeringsomgång. Enkäten är öppen från den 1 till den 19 februari 2024.

Du kan svara på enkäten: Link

Ett varmt tack på förhand för ditt deltagande i utvärderingen!

 

Samarbetshälsningar

Heikki Saarento och Mari Pohja-Mykrä

På uppdrag av havsplaneringens koordineringsgrupp