Suomen merialuesuunnittelun ensimmäisen kierroksen (2017–2021) osallistamisen arviointi ja kehittämisehdotukset – Osallistu kyselyyn!

Merialuesuunnittelun koordinaatio käynnistää Suomen merialuesuunnittelun ensimmäisen kierroksen (2017–2021) osallistamisen arvioinnin ja kehittämisehdotusten laatimisen. Tavoitteena on arvioida merialuesuunnitteluprosessin osallistamisen kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kattavuutta, merialuesuunnittelussa huomioitavien toimialojen ja niiden toimintojen yhteensovittamisen toteutumista, sekä merialuesuunnittelun ja merialuesuunnitelman yhdenvertaisuuden toteutumista. Toteutettavan arvioinnin ja kehittämisehdotusten myötä tavoitteena on myös tukea merialuesuunnittelun Vuorovaikutussuunnitelman valmistelua merialuesuunnittelun toiselle suunnittelukierrokselle vuosille 2024–2028.

Strateginen Suomen Merialuesuunnitelma 2030 on voimassa. Digitaalinen suunnitelma löytyy sivulta www.merialuesuunnitelma.fi. Suunnitelma on valmisteltu kahdeksan rannikon maakunnan liiton yhteistyönä kolmessa osassa kolmella eri suunnittelualueella: 1) Suomenlahti, 2) Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, sekä 3) Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Suunnitteluratkaisut on tehty rannikon maakuntien liitoissa yhteistyössä koko merialueen kattavasti ja laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet. Ympäristöministeriön tehtävänä on merialuesuunnittelun yleinen kehittäminen ja ohjaus sekä valtioiden välinen yhteistyö.

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelussa huomioidaan seuraavat toimialat: meriympäristön ja -luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, energia-alat, meriliikenne ml. satamat, matkailu ja virkistyskäyttö, kalastus ja vesiviljely, meriteollisuus, sininen bioteknologia, kaivannaisala, kulttuuriperintö ja maanpuolustus. Merialuesuunnittelussa tarkastellaan merellisten sektoreiden tarpeita ja sovitetaan niitä yhteen. Merialuesuunnitelmassa tunnistetaan tasapuolisesti merellisten toimijoiden hyvinvoinnin tarpeita ottamatta kantaa niiden tärkeysjärjestykseen. Tarkasteltavilla toimialoilla on erilaisia yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä arvoja, joita suunnitelmalla vaalitaan. Lisätietoa sivulla www.merialuesuunnittelu.fi.

Merialuesuunnittelussa sovelletaan ekosysteemipohjaista lähestymistapaa. Suunnittelu pyrkii olemaan yhteistoiminnallinen prosessi, jossa yhteistoiminta-alustojen avulla rakennetaan sosiaalista pääomaa systeemisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi ja sen ottamiseksi osaksi merellisten toimintojen toimintakulttuuria.

Ensimmäisen merialuesuunnittelukierroksen osallistamisen taustat, tavoitteet ja menetelmät kuvattiin julkisessa Merialuesuunnittelun Vuorovaikutussuunnitelmassa.

Käynnissä olevalla toisella suunnittelukierroksella Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (2019) ja sen velvoite ”oikeudenmukainen, osallistava ja kaikki ihmiset ja alueet huomioon ottava vihreä siirtymä” ohjaa myös merialuesuunnittelua. Kattava, oikeudenmukainen ja oikea-aikainen merialuesuunnittelun vuorovaikutus on edellytys onnistuneelle sidosryhmäyhteistyölle ja merialuesuunnitelmalle asetetulle tavoitteelle vahvistaa sidosryhmien merialuesuunnitelmaa kohtaan kokemaa psykologista omistajuutta.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta

Kyselyllä kartoitetaan merialuesuunnittelun sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia ensimmäisen merialuesuunnittelukierroksen osallistamisesta.

Tämän kyselyn lisäksi osallistumisen arviointia laaditaan asiantuntijahaastattelujen ja konsultin suorittaman itsenäisen arvioinnin avulla. Hanketta ohjaa työryhmä, jossa ovat edustettuina rannikon maakuntien liitot ja ympäristöministeriö. Konsulttina hankkeessa toimii WSP Finland Oy. Työn on määrä valmistua huhtikuussa 2024.

Toivottavasti voit osallistua merialuesuunnittelun ensimmäisen kierroksen osallistamisen arviointiin ja siten tukea entistä paremman merialuesuunnittelun Vuorovaikutussuunnitelman valmistelua. Kysely on avoinna 1.-19.2.2024 välisenä aikana.

Vastaaminen kyselyyn: Linkki

Lämmin kiitos jo etukäteen osallistumisesta arviointiin!

 

Yhteistyöterveisin,

Heikki Saarento ja Mari Pohja-Mykrä

Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän puolesta