Havsområdenas roll i energiproduktionen stärks – havsplanering möter utmaningen

Miljöministeriet och Samordningsgruppen för havsplanering ordnade ett nationellt interaktionsforum om havsbaserad vindkraft i Helsingfors den 4 september 2023. Mer än 90 representanter från den marina sektorn deltog i evenemanget. Forumet lyfte fram det gemensamma behovet av en övergripande förståelse för hur utvecklingen av havsbaserad vindkraft påverkar den marina miljön och andra marina sektorer.

Forumet diskuterade särskilt den övergripande effekten av havsbaserad vindkraft och annan marin energiproduktion samt utvecklingen av kriterier för bedömning av de övergripande effekterna. Finlands säkerhet, försörjningstrygghet och naturvärden identifierades gemensamt som viktiga teman som bör ägnas mer uppmärksamhet i framtiden, särskilt i den övergripande bedömningen. Forumet efterlyste klarhet i rollerna och spelreglerna i planeringen och beslutsfattandet. Diskussionerna belyste behovet av att samla in, producera och dela öppet tillgängliga forsknings- och analysdata för att stödja planering, tillståndsgivning och projektutvecklare av havsbaserad vindkraft.

Interaktionsforumet underströk vikten av internationellt samarbete i olika skeden av utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Finland och Sverige delar ansvaret för utvecklingen av Bottniska viken och vikten av att främja samarbete mellan havsplanering, ministerier och andra myndigheter samt forskningsinstitut framhölls.

Forumet var det första evenemanget i miljöministeriets projekt Forum för havsplanering och tidvattenpåverkan från havsbaserad vindkraft. Hösten 2023 ordnas två nationella och fem regionala evenemang. Samarbetet fortsätter med fem regionala forum i Kotka den 9 oktober, Raumo den 13 oktober, Vasa den 31 oktober, Uleåborg den 8 november och Torneå den 9 november.

Syftet med interaktionsforumen är att bygga upp samarbete och förståelse mellan olika intressenter om utmaningar, möjligheter och lösningar för att samordna maritima aktiviteter. Förändringar i användningen av det marina utrymmet kommer att planeras på ett samarbetsinriktat sätt och samordna behoven hos de olika sektorerna.

Foto: reflektioner från det nationella interaktionsforumet.

Interaktionsforum stöder Finlands havsplanering. Finlands havsplan 2030 antogs 2020. Sedan dess har landskapet i Finlands havsområden och i Östersjön i stort förändrats snabbt. Den europeiska gröna given (2019) och i synnerhet Rysslands aggressionskriget i Ukraina har lyft fram betydelsen av marin energiproduktion och marin livsmedelsförsörjning för den nationella försörjningstryggheten. Trycket på användningen av marina områden är högt. Den förnybara energi som havsbaserad vindkraft erbjuder minskar klimatutsläppen och förbättrar försörjningstryggheten, men dess miljöpåverkan och samordning med andra maritima aktörer utgör utmaningar. Havsplanering för samman olika aktörer och förenar behoven av havsbaserad vindkraft och annan marin energiproduktion med begränsningarna i den marina naturen. Havsplanen kommer att uppdateras senast 2026.

Gaia Consulting Oy ansvarar för att förbereda och genomföra forumen och sammanställa resultaten i samarbete med miljöministeriet och samordningsgruppen för havsplanering.