Merialueiden rooli energian tuotannossa vahvistuu – merialuesuunnittelu vastaa haasteeseen

Ympäristöministeriö ja Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä järjestivät Merialuesuunnittelun merituulivoiman kansallisen vuorovaikutusfoorumin 4.9.2023 Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui yli 90 merellisten toimialojen edustajaa. Foorumissa nousi esiin yhteinen tarve saada kokonaiskäsitys merituulivoiman kehityksen vaikutuksesta meriluontoon ja muihin merellisiin toimialoihin.

Foorumin keskusteluissa pohdittiin erityisesti merituulivoiman ja muun merellisen energiantuotannon kokonaisvaikutuksia sekä kokonaisvaikutusten arvioinnin ja sitä koskevan kriteeristön kehittämistä. Suomen turvallisuus, huoltovarmuus ja luontoarvot koettiin yhteisesti tärkeiksi teemoiksi, joiden merkitykseen tulisi jatkossa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota erityisesti kokonaisarvioinnissa. Foorumissa kaivattiin selkeyttä suunnittelun ja päätöksenteon rooleista ja pelisäännöistä. Keskusteluissa korostettiin tarvetta koota, tuottaa ja jakaa avoimesti saataville tutkimus- ja selvitysdataa suunnittelun, luvituksen ja merituulivoiman hankekehittäjien tueksi.

Vuorovaikutusfoorumissa korostettiin kansainvälisen yhteistyön merkitystä merituulivoiman kehittämisen eri vaiheissa. Suomella ja Ruotsilla on yhteinen vastuu Pohjanlahden kehityksestä ja yhteistyön edistäminen merialuesuunnittelun, ministeriöiden ja muiden viranomaisten, sekä tutkimuslaitosten välillä todettiin merkittäväksi.

Foorumi oli ensimmäinen ympäristöministeriön Merialuesuunnittelun Merituulivoiman vuorovaikutusfoorumit -hankkeen tilaisuus. Hankkeen puitteissa järjestetään syksyn 2023 aikana kaksi kansallista ja viisi alueellista tilaisuutta. Yhteistyö jatkuu viidellä alueellisella foorumilla, jotka järjestetään Kotkassa 9.10, Raumalla 13.10, Vaasassa 31.10, Oulussa 8.11 ja Torniossa 9.11. Syksyn työn päättää toinen kansallinen foorumi Helsingissä 17.11.

Vuorovaikutusfoorumien tavoitteena on rakentaa eri sidosryhmien välistä yhteistyötä ja ymmärrystä merellisten toimintojen yhteensovittamisen haasteista, mahdollisuuksista ja ratkaisuista. Merialueen käytön muutos suunnitellaan yhteistyössä eri toimialojen tarpeita yhteensovittaen.

Kuva: Kansallisen vuorovaikutusfoorumin pohdintoja.

Vuorovaikutusfoorumit tukevat Suomen merialuesuunnittelua. Ensimmäinen merialuesuunnitelma valmistui vuonna 2020. Suomen merialueiden ja laajemminkin Itämeren tilannekuva on muuttunut tämän jälkeen nopeasti. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (2019) ja erityisesti Venäjän hyökkäyssota ovat korostaneet merellisen energiantuotannon ja merellisen ruoantuotannon merkitystä kansallisessa huoltovarmuudessa. Paine merialueiden käyttöön on suuri. Merituulivoiman tarjoama uusiutuva energia vähentää ilmastopäästöjä ja parantaa huoltovarmuutta, mutta sen ympäristövaikutukset ja yhteensovittaminen muiden merellisten toimijoiden kanssa asettavat haasteita. Merialuesuunnittelu tuo yhteen eri toimijat ja yhteensovittaa merituulivoiman ja muun merellisen energiantuotannon tarpeet meriluonnon asettamiin reunaehtoihin. Merialuesuunnitelma päivitetään viimeistään vuonna 2026.

Foorumeiden valmistelusta ja toteutuksesta sekä tulosten koonnista vastaa Gaia Consulting Oy yhteistyössä ympäristöministeriön ja Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kanssa.