Finlands havsplaneringsteam har fått förstärkning

Att stödja målen för EU:s gröna giv och kämpa mot och förbereda sig för klimatförändringen är övergripande teman i den pågående andra havsplaneringsomgången. Försörjningsberedskap och säkerhet skapar ett utvecklingstryck även inom de marina sektorerna, såsom livsmedels- och energiproduktionen. Internationellt samarbete inom havsplanering är ytterst viktigt för att stödja samstämmigheten i planeringen och planerna. FM Laura Pietilä, FM Vesa Arki och Dipl.Biol. Roosa Mikkola är nya medarbetare i Finlands havsplaneringsteam och kommer att ägna sig åt internationella projekt.  

Enligt Mari Pohja-Mykrä, koordinator för havsplaneringssamarbetet, spelar havsplaneringen en allt större roll som ett områdesplaneringsverktyg, vilket används för att styra en hållbar blå ekonomi. Genom att trygga en välmående marin miljö och fungerande ekosystemtjänster skapas resurser för en hållbar tillväxt. Det har funnits ett stort behov av att utöka personalresurserna inom havsplaneringen.  

Foto: Laura Pietilä, Roosa Mikkola och Vesa Arki

Idag pågår tre havsplaneringsprojekt där man bygger upp internationella och nationella samarbetsnätverk och tar fram nödvändiga innehåll. Laura Pietilä är ny projektplanerare i eMSP|NBSR-projektet som syftar till att skapa dialog mellan myndigheter och experter med ansvar för Östersjön och Nordsjön. Centrala teman är bland annat ett ekosystembaserat tillvägagångssätt och hållbar blå ekonomi. 

– Jag är särskilt intresserad av interaktionen mellan människa och miljö, intressentarbete samt internationellt samarbete. Därför är jag mycket glad över att få tillfälle att samarbeta med aktörer från olika sektorer i ett omfattande nätverk där vi tillsammans tar fram data för att främja en välmående marin miljö, beskriver Laura. 

Det första projektet, MSP-GREEN, som förenar alla EU:s havsområden körde i gång i november 2022. Projektet är ett utmärkt tillfälle att se i vilken utsträckning målen för EU:s gröna giv uppfylls i partnerländernas havsplaner. Genom att identifiera bästa praxis kan vi i framtiden främja dessa mål bättre än tidigare. 

– Det som intresserar mig inom havsplanering är att identifiera kopplingarna och orsakssambanden mellan olika marina verksamheter och havsmiljöns status samt att fastställa riktlinjer för en hållbar framtid, konstaterar Vesa Arki som nyligen börjat arbeta som projektplanerare. Olika aktörers perspektiv och sätten att använda havsområden står i centrum när det gäller att samordna naturen och människan. Det krävs gediget samarbete för att vi ska lyckas med detta, sammanfattar Arki. 

I början av år 2023 har även det treåriga projektet Interreg Baltic Sea2Land inletts. Roosa Mikkola som nu tillträtt tjänsten som projektplanerare kommer att hjälpa kustlandskapsförbunden att implementera den gällande Finlands Havsplan 2030 samt kuststrategin som blir klar i början av året.  

– Det som fascinerar mig inom havsplanering är utmaningen i att samordna och möjliggöra olika intressen så att havet kan nå en god miljöstatus. Jag har fått tillbringa mycket tid under ytan och nu väntar jag med iver på att simfenorna ska ersättas av andra verktyg. Jag tar med intresse emot de gemensamma utmaningar som man står inför längs kusten, och hjälper gärna havsplanerare och intressenter att finna lösningar, beskriver Mikkola. 

Pohja-Mykrä är glad över att havsplaneringspersonalen har fått förstärkning. 

– Havsområdena är föremål för ett allt större användningstryck och havsplaneringen behöver resurser för att nå de mål som fastställts för den. Det är fantastiskt att få jobba med Laura, Vesa och Roosa, deras sakkunskap är ett välkommet tillskott i Finlands havsplaneringsteam, sammanfattar Mari Pohja-Mykrä.