Utkastet till Finlands havsplan 2030 är färdigt och hörandet pågår – Ge respons!

Utkastet till havsplanen som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon är färdig. Kustlandskapsförbunden har tillsammans berett tre utkast till havsplaner för följande planeringsområden: 1. Finska viken, 2. Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet, samt 3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken.

Utkastet till havsplanen kan höras under perioden 18.5–17.6.2020. Planen finns endast i digital form och är tillgänglig på webbplatsen www.merialuesuunnitelma.fi.

Utkastet till planen består av själva plankartan, som stöds av allmänt tillgängliga planeringsmaterial enligt följande:

  • Framtidsscenarier för Finlands havsområden. Scenarierna beskriver olika möjliga processer, med hjälp av vilka man har kunnat granska möjligheter och hot vid användningen av havsområdet.
  • Havsområdets vision för år 2050 samt områdesspecifika utvecklingsbilder och maritima branschers vägkartor för år 2030. Dessa har utarbetats med samarbete mellan intressentgrupper och de har verkat som en enhet som styr planeringen.
  • Situationsbilderna och planeringslösningarna för varje planeringsområde som ligger bakom utkasten till havsplanerna.
  • Utvärdering av havsplanernas indirekta konsekvenser, där man har beskrivit de maritima branschernas miljö-, ekonomiska och samhälleliga konsekvenser samt planernas helhetskonsekvenser.

Kustlandskapsförbundens landskapsstyrelser har var och en beslutat att i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 67 c § begära utlåtanden om utkastet från myndigheter och sammanslutningar, vars bransch eller uppgifter berörs av planen på ett väsentligt sätt samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter.

Synpunkterna gällande alla planeringsområden ska lämnas in under framläggningsperioden med responsblanketten som finns under rubriken Planutkast på webbplatsen Utkastet till Finlands havsplan 2030 och kan också nås via kartan Utkastet till Finlands havsplan 2030.

Obs! Myndigheter och sammanslutningar, som har fått en begäran om utlåtande, lämnar sitt utlåtande med blanketten som kan nås via länken i begäran om utlåtande.