Flernivåstyrning för mer hållbara planeringslösningar

Hållbara och effektiva planeringslösningar kräver ett brett engagemang från intressenterna. Nyckeln är att identifiera alla relevanta intressenter och involvera dem i processen för att på bästa möjliga sätt bidra till planeringslösningen. Detta är kärnan i projektet Baltic Sea2Land som Kymmenedalens förbund deltar i.  

Flernivåstyre (Multi-level governance på engelska) beskriver det sätt på vilket makten fördelas vertikalt mellan flera förvaltningsnivåer och horisontellt mellan flera statliga och icke-statliga organisationer och aktörer.   

Att genomföra flernivåstyre på planeringsnivå innebär ett starkt engagemang från intressenterna i processen från början till slut. I Finland är intressenternas deltagande i regionala planeringsprocesser en lagstadgad uppgift.   

Kymmenedalens regionplan 2040 blev juridiskt bindande den 15.6.2020 och innehåller en blågrön infrastrukturbeteckning som en del av planen. Genom Baltic Sea2Land-projektet fick Kymmenedalens förbund möjlighet att samla in intressenternas synpunkter på beteckningens aktualitet. Bedömningen av aktualiteten för den blågröna infrastrukturbeteckningen ur intressenternas perspektiv är ett utmärkt exempel på flernivåarbete mellan olika administrativa sektorer. Befintliga eller riktade kopplingar till landskapets rekreationsområde eller ekologiska nätverk genomförs naturligtvis i den kommunala planeringen, men det finns också många föreningar och statliga aktörer i regionen för vilka beteckningen är av central betydelse. Hit hör alla myndigheter och aktörer som arbetar med turism och rekreation, miljö och hållbar utveckling, skogsbruk och bioekonomi samt hälsa och hälsomotion. De omfattar också kommunala planerare och transportplanerare. Syftet med beteckningen är att bevara och utveckla befintliga gröna förbindelser i Kymmenedalen, men det förutsätter att de berörda aktörerna är medvetna om beteckningen och dess planeringsprinciper.   

Foto: Frank Hering från Kymmenedalens förbund presenterar grupparbetets fynd.

I oktober 2023 anordnade den finska havsplaneringsgruppen en gemensam workshop med Kymmenedalens förbund. De intressenter hos Kymmenedalens förbund som påverkas av den blågröna infrastrukturbeteckningen bjöds in till workshopen. Intressenterna fick möjlighet att besvara följande frågor:  

Åtgärder för blågrön infrastruktur som redan har främjats i regionen?  

Vad kan göras för att ytterligare främja blågrön infrastruktur?  

Finns det några delar av beteckningen som är problematiska/utmanande att genomföra?  

Finns det några luckor/behov av förbättringar i det blågröna nätverket?  

Före uppgiften tillfrågades deltagarna också om de kände till beteckningen för blågrön infrastruktur och den tillhörande planeringsförordningen. Knappt en tredjedel kände inte till planeringsförordningen eller hade bidragit till dess genomförande. Intressenternas synpunkter på hur aktuell beteckningen är var användbara för planerarna.  För det första gjordes planeringsbeteckningen och dess bakgrund mer tillgänglig för intressenter som inte redan var bekanta med den. För det andra pekade intressenterna ut punkter i beteckningen som de tyckte var utmanande att genomföra eller tolka. Projektet kommer att möjliggöra ytterligare engagemang med intressenter, däribland samarbete med landskapsarkitektstudenter vid Aalto-universitetet. Studenterna kommer att ta sig an utmaningen att främja den blågröna infrastrukturbeteckningen. Syftet med arbetet är att visualisera beteckningen för att underlätta främjandet av den i framtiden. Arbetet kommer att äga rum under våren 2024.  

”Studiokursen på magisternivå vid Aalto-universitetet kommer helt och hållet att byggas upp kring Kymmenedalens blågröna infrastrukturbeteckning. Detta slags samarbete, som ger studenterna en djupgående inblick i arbetet med både landskapsförbunden och havsplaneringen, samt möjlighet att arbeta med värdefullt material för landskapsförbundet, ger studenterna en unik möjlighet att lära känna arbetslivet genom sina studier. Samtidigt kommer samarbetet att ge Kymmenedalens förbund fantasifulla och varierade bilder av framtiden som stöd för deras utvecklingsarbete”, säger Elisa Lähde, lärare för kursdeltagarna.  

De preliminära resultaten av workshopen ger tankeställare inte bara på regional nivå utan också för havsplaneringen på många sätt. Kymmenedalens förbund identifierar sina intressenter väl, men alla intressenter, särskilt icke-statliga organisationer, kanske inte inser sin betydelse som genomförare av planen. Man kan också dra slutsatsen att planerare som arbetar på olika nivåer vet hur de ska tolka markeringen och dess designprincip, vilket kan vara en utmaning för andra intressenter som inte är involverade i det dagliga arbetet med planen. Detta ger upphov till frågan om hur man ska kommunicera märkningen och dess genomförande så att alla kan använda den på samma sätt, inte bara på regional nivå utan även på havsplaneringsnivå. 

Samarbetet med Kymmenedalens förbund och Aalto-universitetet är en del av Interreg Baltic Sea2Land projektet, där havsplaneringen främjar Miljöministeriets Kuststrategi.