Den gröna omställningen på Finlands havsområden

I samband med den gröna omställningen ligger fokus ofta på produktion av utsläppsfri energi och uppnåendet av naturskyddsmålen i marina områden. Inom ramen för den europeiska gröna given beaktas dessutom ett antal andra teman, som tillsammans utgör den övergripande gröna omställningen. Det står klart att nya användningssätt och förändringar i den marina miljön kommer att påverka de marina områdena. Havsplanering är ett viktigt planeringsverktyg för att på ett ordnat sätt främja målen för den gröna omställningen i ett maritimt sammanhang. I detta arbete är samordning, multi användning av marina områden, deltagande och rättvisa nyckelfaktorer.

Så vad är det som står på spel när vi talar om den europeiska gröna given och den gröna omställningen i havsområden?

”Den snabba utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Bottniska viken har riktat uppmärksamheten mot att begränsa klimatförändringarna”, säger Mari Pohja-Mykrä, koordinator för samarbetet för havsplanering. ”I havsområden bidrar koldioxidneutral energiproduktion och ny teknik med låga koldioxidutsläpp till den gröna omställningen. Dessutom är hållbar marin livsmedelsproduktion och skydd av biologisk mångfald och ekosystem brett behandlade nyckelfrågor som tydligt lyfts fram i den nuvarande finska havsplanen 2030. De nya målen för användningen av det marina utrymmet och de förändringar som sker i marina områden gör dessa frågor ännu mer aktuella nu”, säger Pohja-Mykrä.

Återställande av ekosystem, anpassning till klimatförändringen, blå cirkulär ekonomi och främjande av föroreningsfria vatten har försummats i havsplaneringen. Trots de minskade klimatutsläppen måste vi se långsiktigt på hur olika sektorer och den marina naturen anpassar sig till ett förändrat klimat. Att främja utvecklingen av resurseffektiva och cirkulära ekonomiska lösningar och förebyggande av avfall kommer att stödja en hållbar blå ekonomi inom maritima sektorer. Föroreningar är en global kris vid sidan av klimatförändringar och natursvinn. I Finland spelar samarbete med vatten- och havsförvaltning en nyckelroll för att främja nollförorening.

”Ett inbyggt element i den gröna given är en rättvis grön omställning”, påminner Vesa Arki, projektplanerare för MSP-GREEN-projektet. ”Havsplanering är en inkluderande process som syftar till att möta marina intressenter på ett öppet, snabbt och rättvist sätt. Syftet är att ge en verklig möjlighet att påverka det slutliga resultatet av planeringsprocessen, dvs. havsplanen. Planeringsprocessen måste ta hänsyn till de konflikter som uppstår vid samordning av aktiviteter i det marina området, och en rättvis fördelning av nackdelar och fördelar”, säger Arki.

De ovan nämnda sju centrala temana i den europeiska gröna given som rör marina områden identifierades som en del av MSP-GREEN-projektet. I arbetet bedömdes hur dessa teman har beaktats i Finlands havsplan 2030 och hur de skulle kunna främjas genom havsplanering.

 

De sju europeiska teman för grön utveckling undersöktes ur ett havsplaneringsperspektiv i sju EU-medlemsstater. Klicka på bilden för att se exempel på de olika ländernas havsplaner. Grafik från Università Iuav di Venezia.

 

  • Begränsning av klimatförändringar – EU:s mål är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. Finland har redan satt upp ett liknande mål för 2035. I havsplanen är de viktigaste sätten att stödja uppnåendet av detta mål att främja havsbaserad vindkraft och identifiera potentiella energiproduktionsområden, utnyttja ny koldioxidsnål teknik och innovationer inom maritima sektorer samt skydda och återställa värdefulla kolsänkor i marina områden.
  • Anpassning till klimatförändringar – Anpassningsåtgärder kommer att baseras på att man förutser framtiden för marina områden och utvecklar en helhetssyn på klimatförändringarnas effekter på marin natur och marina industrier. Begreppet anpassning används inte, men tas upp i havsplanen. En viktig åtgärd är att identifiera viktiga undervattens naturvärden, som anses vara nyckelområden för tillhandahållande av ekosystemtjänster.
  • Hållbar marin livsmedelsproduktion – Fiske och fiskodling är grunden för en hållbar marin livsmedelsproduktion. Fokus kommer bland annat att ligga på att skydda viktiga fiskeområden och fiskbestånd, inklusive lekplatser, minimera miljöpåverkan, identifiera områden med potential för fiskodlingsproduktion och ta itu med näringsbelastningen. Odling av alger och skaldjur ger möjlighet att avlägsna näringsämnen från havet.
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem– EU:s strategi för biologisk mångfald syftar till att skydda minst 30 procent av havsområdena, och 10 procent av dessa områden ska ha ett strikt skydd. Målet är också att återställa skadade och viktiga ekosystem. I havsplanen föreslås eller identifieras inga nya skyddade områden, men skyddade områden har beaktats i planeringslösningar. Syftet med havsplanen är att ge en översikt över nätverket och den ekologiska konnektiviteten för värdefulla marina livsmiljöer och därmed över marina ekosystemtjänster och konnektivitet i allmänhet.
  • Blå cirkulär ekonomi – Resurseffektiva och cirkulära ekonomiska lösningar och förebyggande av avfall kommer att bidra till en hållbar blå ekonomi, där naturresurser används mer hållbart och förblir i omlopp längre och på ett säkert sätt. Havsplanen lyfter fram användningen av ny teknik och innovationer inom sjötransporter, maritima industrier och hamnar, samt insamling och återvinning av avfall.
  • Främjande av nollförorening – Främjandet av förebyggande av föroreningar omfattar alla sektorer. Minskningen av föroreningar som släpps ut i havet från marina och kustnära aktiviteter och återställandet av förorenade eller nedskräpade platser är viktiga delar. Havsplanen har ett begränsat fokus på förebyggande av föroreningar. Kopplingen till vatten- och havsförvaltning är central för att främja dessa mål.
  • En rättvis grön omställning – En rättvis grön omställning mot ett koldioxidsnålt samhälle kommer att behandla alla lika. Bland annat är en rättvis tillgång för intressenter och regioner att påverka beslutsfattandet och en rättvis fördelning av kostnader och fördelar viktiga element för att främja en rättvis omställning. Finlands havssplan 2030 utarbetades genom en samverkande och inkluderande planeringsprocess. Syftet var att skapa en gemensam förståelse för de maritima sektorernas behov och utveckling och att formulera en gemensam vision för de maritima regionerna. Planeringsansvaret från kustlandskapsförbunden stödde främjandet av regionalt viktiga aktiviteter.

 

Hur beaktas de europeiska temana för grön utveckling i Finlands havsplan 2030? Klicka på bilden för att se en sammanfattning av resultaten av granskningen.

 

I rapporten The European Green Development Agenda in EU Marine Spatial Plans undersöks hur havsplanerna i sju EU-länder har tagit hänsyn till målen i den europeiska agendan för grön utveckling. Du hittar den fullständiga rapporten på engelska här. Arbetet har utförts som en del av MSP-GREEN-projektet, som finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Projektet kommer att pågå från november 2022 till oktober 2024.

Projektets webbplats: https://mspgreen.it/

Twitter: @MSPGREEN22 & LinkedIn: MSP – GREEN