Merialueen tulevaisuusskenaariot 2050

Merialueille laaditut tulevaisuusskenaariot ovat valmistuneet. Skenaariotyössä syntyi kolme keskenään erilaista tulevaisuudenkuvaa Suomen merialueille ja Itämerelle: Tanssia suuryritysten kanssa, Itämeri virkistyksen ja elämyksien keitaana, sekä Itämeri vilja-aittana ja strategisena pelikenttänä. Yksi korostaa suuryritysten lisääntyvää roolia, toinen ympäristökysymysten priorisointia ja kolmas kauppapoliittisiajännitteitä ja niistä seuraavia muita jännitteitä maiden välillä. Tulevaisuusskenaariot muodostavat merialuesuunnitteluprosessin yhden vaiheen ja toimivat tausta-aineistona merialuesuunnitelmien laadinnalle.

Skenaarioiden avulla ei pyritä yksiselitteiseen merialueen tulevaisuuden ennustamiseen, eikä niitä laiteta paremmuusjärjestykseen tai valita vain yhtä. Skenaariotyön tarkoituksena on ollut auttaa ajattelemaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden muodostamaa kokonaisuutta. Todellisuudessa toteutuvat tapahtumakulut ovat usein eri skenaarioiden yhdistelmiä tai ehkä jotain niiden väliltä.

Skenaariot laadittiin sidosryhmille suunnatuissa valtakunnallisissa ja alueellisissa työpajoissa, joita järjestettiin yhteensä kahdeksan eri puolilla rannikkoa. Niihin osallistui laaja joukko sidosryhmiä, kuten edustajia ministeriöistä, virastoista, tutkimuslaitoksista, eri elinkeinosektoreilta ja edunvalvontajärjestöistä, alueellisia viranomaisia, kuntia ja kaupunkeja, satamia, museoita sekä korkeakouluja.

Skenaariohanke toteutettiin ympäristöministeriön toimeksiannosta yhteistyössä kahdeksan rannikkomaakunnan kanssa.

Skenaariot löytyvät täältä: www.meriskenaariot.info

Raportti: Merialueiden skenaariot 2050