Merialuesuunnitteluprojekteja, joissa on osallistujia Suomesta

Plan4Blue (Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies), 2016 – 2019
Kehittää merialuesuunnittelua tukevaa rajat ylittävää yhteistyötä Viron ja Suomen välillä. Tulevaisuusskenaariot, riskit, mahdollisuudet.
http://www.syke.fi/projects/plan4blue

SeaGIS 2.0 (Hållbar utveckling av havsmiljön i Kvarkenområdet), 2015 – 2018
Etsii rajoja ylittäviä ratkaisuja merialueen yhdennettyyn hallinnointiin Merenkurkun alueella. Sinisen talouden intressikartoitus, Suomen ja Ruotsin yhteinen arvio meriympäristön tilasta, rajat ylittävä karttapalvelu, öljyntorjunnan kehittäminen.
www.seagis.org

SmartSea (Gulf of Bothnia as Resource for Sustainable Growth), 2016 – 2022
Tarjoaa tutkimukseen perustuvia suosituksia ja uusia innovaatioita Suomen meriluonnonvarojen kestävään käyttöön etenkin Pohjanlahden alueella (Suomi-Ruotsi). Ihmistoimintojen vaikutukset, ekosysteemipalvelut, uudet innovaatiot, toolbox, kasvun esteet, Pohjanlahden sinisen kasvun strategia.
http://smartsea.fmi.fi

Sustain Baltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region), 2016 – 2018
Edistää rannikko- ja merialueen resurssien kestävää käyttöä, rajat ylittävää suunnittelua ja verkostojen vahvistumista etenkin Viron pohjoisrannikolla sekä Saaristo- ja Selkämerellä. Osallistava suunnittelu, ICZM-suunnitelmat.
http://www.utu.fi/en/sites/SustainBaltic/Pages/home.aspx

Smart Blue Regions (Smart Specialisation and Blue Growth in the BSR), 2016 – 2019
Edistää sinistä kasvua Itämeren alueella –  Kuuden alueen osaamisen kehittäminen RIS3-strategioiden toteuttamisessa (RIS3= Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). Yhteistyömahdollisuudet, uusia hankeavauksia RIS3-toteutussuunnitelmat.
www.smartblueregions.eu

Baltic LINes (Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans), 2016 – 2019
Sujuvoittaa rajat ylittävää merenkulun ja energiasektorin kehitystä Itämeren alueen merialuesuunnitelmissa. Laiva- ja energiaväylät, tarvekartoitus, skenaariot, yhtenäinen data, ehdotuksia suunnitteluratkaisuiksi, suosituksia rajat ylittävään suunnitteluun merenkulun ja energiasektorin osalta.
http://vasab.org/index.php/projects/baltic-lines

BalticRIM (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management), 2017 – 2020
Merenalaisen kulttuuriperinnön yhteensovittaminen osaksi sinistä kasvua merialuesuunnittelun kautta. Merenalaisen kulttuuriperinnön kartoitus, saavutettavuus, kokemustieto, vedenalainen maisema, konflikti- ja synergiatarkastelut, hyvät käytännöt.
http://www.nba.fi/en/about_us/international_activities/balticrim-project

Basmati (Baltic Sea maritime spatial planning for sustainable ecosystem services), 2017 – 2020
Kehittää innovatiivisen, osallistavan, spatiaalisen systeemin ekosysteemipalveluiden ja suojelualueiden huomioimiseksi merialuesuunnittelussa. Hallintomallit, tietotarpeet, vaikutusten arviointi, tiedonvaihto.
http://bonusbasmati.eu/

Baltic Scope (Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans), 2015 – 2017
Kehittää yhteisiä ratkaisuja ja suosituksia rajat ylittävään merialuesuunnitteluun. Rajat ylittävän suunnittelun seuranta ja arviointi, ekosysteemilähestymistavan ”check-list”, tapaustarkastelu (Lounais-Itämeri ja Keskinen Itämeri).
www.balticscope.eu

Pan Baltic Scope 2018 –
Tekee rajat ylittävää suunnitteluyhteistyötä, yhtenä pilottialueena Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin hallinnoima merialuekokonaisuus.
http://www.panbalticscope.eu/

BlueAdapt 2018 –
Kehittää yhdessä yritysten, päättäjien, tutkijoiden ja järjestöjen kanssa uusia, uuteen tutkimustietoon perustuvia sääntelykeinoja ja liiketoimintamalleja, joilla luodaan edellytyksiä Suomen vesistöjen kestävään hyödyntämiseen.
https://blueadapt.fi/


Lisää eurooppalaisia merialuesuunnitteluhankkeita löytyy MSP Platform:n projektisivuilta.