Publikationer om havsplanering:

 • Beyer C., A. Schultz-Zehden (2017). Towards an implementation strategy for the sustainable blue growth agenda for the Baltic Sea Region.
 • Cahill B. (2016). MSP Data Study: Evaluation of data and knowledge gaps to implement MSP. EC DG Marine.
 • Carneiro C., et al. (2017). Cross-border cooperation in Maritime Spatial Planning. EC DG Marine.
 • Ehler C. & F. Douvere (2009). Marine spatial planning. A step-by-step approach towards ecosystem-based management. UNESCO IOC/2009/MG/53.
 • HELCOM-VASAB (2016). Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning (MSP) in the Baltic Sea area.
 • HELCOM-VASAB (2016). Guidelines on transboundary consultations, public participation and co-operation.
 • Kaituri A., et al. (2017). Merialuesuunnittelun lähtökohtia (Utgångspunkter för havsplanering). Miljöministeriets rapporter 15 – 2017. WSP Oy.
 • Laamanen M. (red.) (2016). Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016-2021. Miljöministeriets rapporter 5 – 2016.
 • Lamp K. & M. Rowe (2016) Merialueiden ekosysteemilähtöinen hallinta (Ekosystemorienterad hantering av havsområdena). WWF Baltic Ecoregion Programme.
 • Lusenius H. (2016). Kansainvälisen rajat ylittävän yhteistyön teemat sekä yhteistyötä tukevat toimenpiteet merialuesuunnittelussa.(Teman för det internationella gränsöverskridande samarbetet och åtgärder som stöder samarbetet) Pro Gradu -avhandling.
 • Laurila L. & R. Kallio (2008). Rakennetut meren rannat 2005.(Bebyggda havsstränder 2005). Miljöministeriets rapporter 3/2008.
 • Lusenius H. (2017). Havsplanering i Finlands grannländer. Miljöministeriet.
 • MMM (2017). Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä.(Tillväxt ur vattenkompetens och hållbart utnyttjande av vattennaturresurserna) Den nationella utvecklingsplanen för Finlands blåa bioekonomi 2025. Jord- och skogsbruksministeriet.
 • n/a (2017). Report on the Blue Growth Strategy Towards more sustainable growth and jobs in the blue economy. Commission staff working document. Brussels, 31.3.2017. SWD(2017) 128 final.
 • Nordregio (2017). Nordregio News. MSP in the Baltic Sea Region and Beyond.
 • Paldanius J. (2013). Merialueiden suunnittelu Suomessa.(Havsplanering i Finland) Nykytilanne ja kehittämishaasteita. (Nuläge och utvecklingsutmaningar). Miljöministeriets rapporter 29 – 2013.
 • VNK (2017). Suomen Itämeri-strategia.(Finlands Östersjöstrategi). Statsrådets kansli.