Projekt för havsförvaltningsplanering med medverkande från Finland:

Plan4Blue (Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies), 2016 – 2019
Utvecklar Estlands och Finlands gränsöverskridande samarbete som stöder havsförvaltningsplanering. Framtidsscenarion, risker, möjligheter.
http://www.syke.fi/projects/plan4blue

SeaGIS 2.0 (Hållbar utveckling av havsmiljön i Kvarkenområdet), 2015 – 2018
Söker gränsöverskridande lösningar för integrerad förvaltning av havsområdet i Kvarkenområdet. Intressekartläggning gällande blå ekonomi, Finlands och Sveriges gemensamma bedömning av havsmiljön status, gränsöverskridande karttjänst och utveckling av oljebekämpning.
www.seagis.org

SmartSea (Gulf of Bothnia as Resource for Sustainable Growth), 2016 – 2022
Erbjuder forskningsbaserade rekommendationer och nya innovationer för hållbar användning av Finlands havsnaturresurser i Bottniska viken (Finland-Sverige). Effekterna av mänsklig verksamhet, ekosystemtjänster, nya innovationer, toolbox, tillväxthinder, strategi för blå tillväxt i Bottniska viken.
http://smartsea.fmi.fi

Sustain Baltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region), 2016 – 2018
Främjar hållbar användning av kust- och havsområdesresurserna, gränsöverskridande planering och förstärkande av nätverk, särskilt längs Estlands norra kust och i Skärgårdshavet och Bottenhavet. Deltagande planering, ICZM-planer.
http://www.utu.fi/en/sites/SustainBaltic/Pages/home.aspx

Smart Blue Regions (Smart Specialisation and Blue Growth in the BSR), 2016 – 2019
Främjar blå tillväxt i Östersjöområdet –  Utveckling av kompetensen i sex områden i förverkligande av RIS3-strategierna (RIS3= Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). Samarbetsmöjligheter, nya projektöppningar RIS3-genomförandeplaner.
www.smartblueregions.eu

Baltic LINes (Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans), 2016 – 2019
Gör den gränsöverskridande sjöfarten och utvecklingen av energissektorn i Östersjöområdet smidigare i havsplaneringen. Fartygsleder- och energileder, behovskartläggning, scenarion, enhetlig data, förslag till planeringslösningar, rekommendationer för gränsöverskridande planering för sjöfartens och energisektorns del.

http://vasab.org/index.php/projects/baltic-lines

BalticRIM (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management), 2017 – 2020
Samordningen av det kulturarvet under vatten till en del av den blåa tillväxten via havsplanering. Kartläggning av kulturarvet undervatten, tillgänglighet, empirisk kunskap, undervattenslandskap, konflikt- och synergigranskningar, goda rutiner.
http://www.nba.fi/en/about_us/international_activities/balticrim-project

Plan4Blue (Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies), 2017 – 2020
Utvecklar ett innovativt, deltagande, spatialt system för beaktade av ekosystemtjänsterna och skyddsområdena i havsplanerinen. Förvaltningsmodeller, kunskapsbehov, bedömning av effekter, informationsutbyte.
http://bonusbasmati.eu/

Baltic LINes (Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans), 2015 – 2017
Utvecklar gemensamma lösningar och rekommendationer för gränsöverskridande havsplanering. Uppföljning och bedömning av gränsöverskridande planering, ”check-list” för att närma sig ekosystem, fallstudiegranskningar (Sydvästra Östersjön och Mellersta Östersjön).
www.balticscope.eu

Pan Baltic Scope 2018 –
Bedriver gränsöverskridande planeringssamarbete, som ett pilotprojekt en havsområdeshelhet som förvaltas av Finland, Åland och Sverige.
http://www.panbalticscope.eu/

BlueAdapt 2018 –
Utvecklar tillsammans med företag, beslutsfattare, forskare och organisationer nya forskningsbaserade regleringsmetoder och affärsmodeller genom vilka det skapas förutsättningar för hållbart utnyttjande av den finländska vattendragen.
http://blueadapt.fi/

 

Flera europeiska havsplaneringsprojekt finns det på projektwebbplatsen MSP Platform.