Projekt för havsförvaltningsplanering med medverkande från Finland:

Plan4Blue (Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies), 2016 – 2019
Utvecklar Estlands och Finlands gränsöverskridande samarbete som stöder havsförvaltningsplanering. Framtidsscenarion, risker, möjligheter.
http://www.syke.fi/projects/plan4blue

SeaGIS 2.0 (Hållbar utveckling av havsmiljön i Kvarkenområdet), 2015 – 2018
Söker gränsöverskridande lösningar för integrerad förvaltning av havsområdet i Kvarkenområdet. Intressekartläggning gällande blå ekonomi, Finlands och Sveriges gemensamma bedömning av havsmiljön status, gränsöverskridande karttjänst och utveckling av oljebekämpning.
www.seagis.org

SmartSea (Gulf of Bothnia as Resource for Sustainable Growth), 2016 – 2022
Erbjuder forskningsbaserade rekommendationer och nya innovationer för hållbar användning av Finlands havsnaturresurser i Bottniska viken (Finland-Sverige). Effekterna av mänsklig verksamhet, ekosystemtjänster, nya innovationer, toolbox, tillväxthinder, strategi för blå tillväxt i Bottniska viken.
http://smartsea.fmi.fi

Sustain Baltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region), 2016 – 2018
Främjar hållbar användning av kust- och havsområdesresurserna, gränsöverskridande planering och förstärkande av nätverk, särskilt längs Estlands norra kust och i Skärgårdshavet och Bottenhavet. Deltagande planering, ICZM-planer.
http://www.utu.fi/en/sites/SustainBaltic/Pages/home.aspx

Smart Blue Regions (Smart Specialisation and Blue Growth in the BSR), 2016 – 2019
Främjar blå tillväxt i Östersjöområdet –  Utveckling av kompetensen i sex områden i förverkligande av RIS3-strategierna (RIS3= Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). Samarbetsmöjligheter, nya projektöppningar RIS3-genomförandeplaner.
www.smartblueregions.eu

Baltic LINes (Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans), 2016 – 2019
Gör den gränsöverskridande sjöfarten och utvecklingen av energissektorn i Östersjöområdet smidigare i havsplaneringen. Fartygsleder- och energileder, behovskartläggning, scenarion, enhetlig data, förslag till planeringslösningar, rekommendationer för gränsöverskridande planering för sjöfartens och energisektorns del.

http://vasab.org/index.php/projects/baltic-lines

BalticRIM (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management), 2017 – 2020
Samordningen av det kulturarvet under vatten till en del av den blåa tillväxten via havsplanering. Kartläggning av kulturarvet undervatten, tillgänglighet, empirisk kunskap, undervattenslandskap, konflikt- och synergigranskningar, goda rutiner.
http://www.nba.fi/en/about_us/international_activities/balticrim-project

Plan4Blue (Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies), 2017 – 2020
Utvecklar ett innovativt, deltagande, spatialt system för beaktade av ekosystemtjänsterna och skyddsområdena i havsplanerinen. Förvaltningsmodeller, kunskapsbehov, bedömning av effekter, informationsutbyte.
http://bonusbasmati.eu/

Baltic LINes (Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans), 2015 – 2017
Utvecklar gemensamma lösningar och rekommendationer för gränsöverskridande havsplanering. Uppföljning och bedömning av gränsöverskridande planering, ”check-list” för att närma sig ekosystem, fallstudiegranskningar (Sydvästra Östersjön och Mellersta Östersjön).
www.balticscope.eu

Pan Baltic Scope 2018 –
Bedriver gränsöverskridande planeringssamarbete, som ett pilotprojekt en havsområdeshelhet som förvaltas av Finland, Åland och Sverige.

BlueAdapt 2018 –
Utvecklar tillsammans med företag, beslutsfattare, forskare och organisationer nya forskningsbaserade regleringsmetoder och affärsmodeller genom vilka det skapas förutsättningar för hållbart utnyttjande av den finländska vattendragen.

 

Flera europeiska havsplaneringsprojekt finns det på projektwebbplatsen MSP Platform.