Havsplanering

Genom havsplanering främjas hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön.

Finlands åtta kustlandskap utarbetar tillsammans tre havsplaner före utgången av 2021. Åland utarbetar sin egen plan.

Planerna utarbetas i ett omfattande samarbete med intressentgrupperna. Du kan anmäla dig till samarbetsnätverket för havsplanering här.

I havsplaneringen anpassas olika branschers behov till varandra. Användningsområden som ska granskas är i synnerhet sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Uppmärksamhet fästs också på landsförsvarets behov, havsområdets särdrag och växelverkan mellan land och hav. Dessutom kan även andra teman behandlas t.ex. kulturarv, gruvindustrin, blå bioteknologi och maritim industri.

Arbetet med havsplanering styrs av en samordningsgrupp som består av företrädare för kustlandskapsförbunden och miljöministeriet. Samarbetet koordineras av Egentliga Finlands förbund.

Föreskrifterna för havsplaneringen finns i markanvändnings- och bygglagen.

Bild: Finlands åtta kustlandskap utarbetar tillsammans tre havsplaner. Desutom utarbetar Åland en egen plan.