Havsplaneringssamarbete mellan staterna kring Östersjön och Nordsjön

Finlands samordningsgrupp för havsplanering medverkar i ett gemensamt havsplaneringsprojekt för Östersjön och Nordsjön. Fokus för eMSP NBSR projektet ligger på att med hjälp av havsplanering reagera på de utmaningar som klimatförändringen för med sig och uppfylla målen i EU:s gröna giv.

De organ som ansvarar för Finlands havsplanering, det vill säga landskapsförbunden längs kusten, deltar i projektet Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region som inleddes i september.

Projektet syftar till att främja gränsöverskridande havsplaneringssamarbete mellan de myndigheter som ansvarar för havsplaneringen för Östersjön och Nordsjön. I projektet undersöks exempelvis behoven av att förenhetliga materialet i havsplanerna på EU-nivå. Nederländernas havsplaneringsmyndighet spelar den ledande rollen i projektet. Från Finland deltar utöver samordningsgruppen för havsplanering även Finlands miljöcentral. Miljöministeriet medverkar som observatörsmedlem.

”Projektet sammanfaller mycket lämpligt med de inledande åren av den andra havsplaneringsomgången. Inom ramen för projektet granskas bland annat olika länders metoder och behov när det gäller uppföljning och utvärdering av gällande havsplaner”, berättar Mari Pohja-Mykrä, samordnare för havsplaneringssamarbetet.

Projektet tar itu med svåra ämnen, såsom klimatförändringen, målen för EU:s gröna giv samt stöd för en hållbar blå tillväxt. Samordningsgruppen för havsplanering satsar på sådan projektverksamhet som kan stärka havsplaneringens ekosystembaserade strategi.

”Projektet ger oss möjlighet att fördjupa vårt kunnande också i hur en ekosystembaserad strategi ska genomföras. I Finland finns ett stort ekologiskt kunnande och det har använts i planeringen under den första planeringsomgången. För att förstå socio-ekologiska helheter och förhållanden behöver vi ändå mer information särskilt om socio-kulturella faktorer och deras betydelser i hela skärgårds- och havsområdet. Via ökad kunskap och en gemensam förståelse kan vi lägga grunden till en ännu bättre havsplan”, konstaterar Pohja-Mykrä.

Projektet har beviljats finansiering från EU:s generaldirektorat för havsfrågor och fiske och Cineas utlysning om finansiering för havsplanering för Östersjön och Nordsjön (EHFF). Projektet genomförs under 30 månader under perioden 1.9.2021–28.2.2024. Som projektpartner verkar Egentliga Finlands förbund som i egenskap av samordningsförbund för havsplaneringssamarbetet företräder alla kustlandskapsförbunden i projektet.