EMMA-arbetet till stöd för havsplanering är slutfört

Rapporten om Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA-arbetet), beställd av samordningsgruppen för havsplanering, är nu klar. Syftet med arbetet är att stödja Finlands nationella havsplanering, liksom även annat expertarbete. Finlands miljöcentral och Metsähallitus ansvarade för genomförandet av arbetet.

I arbetet beskrivs 87 ekologiskt betydelsefulla områden, belägna i Finlands alla havsområden från Finska viken till Bottenviken. Områdena har valts ut med beaktande av mångfald, hotsituation och särart beträffande arter och naturtyper, samt geologisk mångfald under vatten. Områdesavgränsningarna baserar sig främst på data om den marina naturen som samlats in genom programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU), såsom data om vattenvegetation, Östersjöns naturtyper samt fortplantningsområden för fisk. Arbetet innefattar skriftliga områdesbeskrivningar och en databas om områdena.

Målet med havsplanering är att stödja hållbar blå tillväxt och god status i den marina miljön. EMMA-arbetet ger central information om placeringen av betydelsefulla naturvärden under vatten, så att de kan beaktas i hållbara planeringslösningar. De beskrivna områdena utgör inga administrativa gränser eller skyddsområden, och de är inte heller förslag till skyddsområden.

EMMA-arbetet har finansierats av samordningsgruppen för havsplanering genom EHFF-finansiering.

Rapporten kan laddas ner på https://helda.helsinki.fi/handle/10138/312221