Visionsfasen – fastställandet av en vision för användningen av havsområdena

För närvarande pågår en visionsfas inom arbetet med havsområdesplaner. Syftet med visionerna är att leda och styra aktörernas och planerarnas verksamhet – visionen är det vi vill försöka uppnå. Med hjälp av visionen kan målet med verksamheten planeras och anpassas på längre sikt.

Visionsarbetet omfattar en nationell vision, visioner enligt verksamhetsområde samt vägkartor för verksamhetsområdena som visar hur vi kan uppnå visionerna. I visionsarbetet har man beaktat verksamhetsområdenas situationsbild (styrkor och svagheter), myndigheternas riktlinjer för användningen av havsområdena samt observationer under scenariearbetet (hot och möjligheter).

Visionsarbetet inleddes med en riksomfattande workshop i oktober 2019. Därefter ordnades regionala workshoppar i alla tre planeringsområden. I de regionala workshopparna preciserades verksamhetsområdenas visionsklausuler och man diskuterade placeringen av verksamheter i den inre och yttre skärgården samt på öppet hav, nu och i framtiden. Dessutom diskuterade man i workshopparna vilka åtgärder som krävs för att visionerna ska kunna bli verklighet. Efter målworkshopparna fortsätter visionsarbetet med en precisering av den riksomfattande visionen samt genom att vägkartor enligt verksamhetsområde utarbetas.

Det material som erhålls från visionsfasen används som bakgrundsmaterial för havområdesplanerna. Via den webbplats som har upprättats för visionsarbetet kan du bekanta dig med det material som redan har insamlats.

Du hittar visionsfasens webbplats här: www.merialueenvisiot.info (på finska)

Visionsarbetet genomförs som ett uppdrag för att samordna havsområdesplanerna. För visionsarbetet svarar konsultföretagen Capful Oy och WSP Finlands konsortium. Arbetet genomförs i samarbete med koordinationsgruppen för havsområdesplanerna.