Situationsbilden för den blå ekonomin 2018 färdigställd – havsområdena har stor outnyttjad tillväxtpotential, den nationella målbilden är oklar

Enligt utredningen Situationsbilden för den blå ekonomin (Sinisen talouden tilannekuva) har Finland Östersjöområdets största potential för havsbaserad vindkraft, men endast en havsvindpark. Det finns enorma möjligheter inom havs- och skärgårdsturism, men möjligheterna utnyttjas i liten utsträckning i förhållande till potentialen. Man befinner sig i försöksstadiet när det gäller att ta tillvara möjligheter inom vinterturism i havsområdena. Hållbart utnyttjande av mineral från havsbotten är ett område som fortfarande utreds. Den traditionella fiskerinäringen befinner sig i en brytningstid, där man inte tycks se någon gemensam lösning på de utmaningar som branschen står inför.

Utredningen visar att de internationella och nationella mål för att utnyttja potentialen som uppställts för olika branscher skiljer sig åt i mycket hög grad. Utredningen lyfte också fram de olika havsområdenas fokusområden inom blå ekonomi. Vissa branschers regionala potential och målbild måste förtydligas ytterligare och kompetensen måste förbättras, om man i Finland också framöver vill ligga i spetsen för utvecklingen.

Arbetet fortsätter i början av 2019 med utarbetande av planeringsområdenas framtidsscenarier och vidareutveckling av de centrala aspekter som olika planeringsområden vill lyfta fram som särskilda utvecklingsmöjligheter för framtidens utvecklingsvägar. Havsplaneringen har också ett tydligt uppdrag i att samordna olika verksamhetsområdens intressen och identifiera synergieffekter, för att möjliggöra hållbar blå tillväxt inom havsområdena.

Situationsbilden för den blå ekonomin som utgångspunkt för havsplanering 2018 – Kartläggning av den strategiska målbilden för blå tillväxt samt skapande av planeringsområdenas profil för blå ekonomi (på finska)